Rebranding Silvexcraft - We are constantly changing for you
Show more Hide
Sklep Silvexcraft

We are constantly changing for you

Dear Customers! Due to the dynamic development of our company, we decided to refresh the Silvexcraft brand profile.

Concern about professionalism has become a step towards further changes. We invite you to read the details.

Read more

Sklep Silvexcraft

Podmienky obchodu Silvexcraft Online

definovanie pravidiel pre vykonávanie objednávok zadaných prostredníctvom webovej stránky www.silvexcraft.eu.

§ 1

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto nariadenia sú nariadeniami uvedenými v čl. 8 zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Vestník zákonov č. 144, položka 1204, v platnom znení).

 2. Tieto nariadenia definujú pravidlá pre používateľov pri používaní internetového obchodu dostupného na internetovej adrese www.silvexcraft.eu (ďalej len: Silvexcraft alebo online obchod Silvexcraft).

 3. Registrácia a používanie internetového obchodu Silvexcraft je podmienené prijatím ustanovení tohto nariadenia. Každý zákazník Silvexcraft vyhlasuje, že si pred uzatvorením zmluvy prečítal jeho obsah.

§ 2

Definície

 1. Správca údajov - Silvexcraft Mateusz Wójcik Sp. k. so sídlom v Tyczyne, ul. Orkana 5, 36-020 Tyczyn, s nasledujúcimi číslami: NIP: 5170373027, REGON: 363361395, KRS: 0000588340.

 2. Cookies – malé textové informácie, vytvorené webovým prehliadačom Používateľa, podporujúce prácu programu.

 3. SILVEXCRAFT – veľkoobchodný systém vo forme internetového obchodu fungujúci na www.silvexcraft.eu, ktorého vlastník je Silvexcraft Mateusz Wójcik Sp. k. so sídlom v Tyczyne, ul. Orkana 5, 36-020 Tyczyn, s nasledujúcimi číslami: NIP: 5170373027, REGON: 363361395, KRS: 0000588340, umožňujúci zadávanie a prijímanie objednávok šperkov atď.

 4. Spotrebiteľ – zákazník, ktorý je fyzickou osobou, používa internetový obchod Silvexcraft, najmä vrátane výroby - nákupy na účely, ktoré priamo nesúvisia s jeho obchodnou alebo profesionálnou činnosťou (v súlade s článkom 22 ods. 1 zákona z 23. apríla 1964 - občiansky zákonník).

 5. Klient alebo užívateľ – právnická osoba, organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej právo priznáva spôsobilosť na právne úkony, fyzická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka, vrátane fyzickej osoby uzatvárajúcej kúpno-predajnú zmluvu so spoločnosťou Silvexcraft priamo súvisiacou s jej podnikaním, ak obsah tejto zmluvy ukazuje, že nemá povahu profesionálny, vyplývajúci najmä z predmetu jeho podnikateľskej činnosti, sprístupnený dňa na základe ustanovení o centrálnom registri a informáciách o hospodárskej činnosti alebo spotrebiteľom s plnou spôsobilosťou právne transakcie, nákupy v online obchode Silvexcraft.

 6. Tovar – položka alebo právo, ktoré sa môžu predať v ponuke Silvexcraft.

 7. Objednávka – objednávka tovaru / tovaru zadaná registrovaným zákazníkom v systéme Silvexcraft.

§ 3

Registrácia

 1. Registrácia v internetovom obchode Silvexcraft umožňuje zákazníkovi:

  1. zadávanie, úprava alebo mazanie údajov vrátane dodacích adries;

  2. uskutočňovanie objednávok pomocou údajov zadaných zákazníkom;

  3. vytvorenie nákupného zoznamu;

  4. prezeranie histórie objednávok;

  5. objednávanie a odstúpenie od objednávania noviniek;

  6. používanie ďalších funkcií sprístupnených registrovaným zákazníkom.

 2. Ak sa chcete zaregistrovať v internetovom obchode Silvexcraft (na zriadenie zákazníckeho účtu), vyplňte online registračný formulár zadaním meno a priezvisko, e-mailová adresa, heslo, pevná linka alebo mobilný telefón, domáca adresa, a v prípade registrácie účtu za spoločnosť: údaje o spoločnosti (názov spoločnosti, adresa, názov spoločnosti, daňové identifikačné číslo). Počas procesu registrácie je Zákazník povinný prečítať si s ustanoveniami týchto predpisov.

 3. Potom, čo zákazník Silvexcraft vyplní a odošle registračný formulár na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom, pošle potvrdenie o registrácii. V tomto okamihu je proces registrácie dokončený.

 4. Registrácia v internetovom obchode Silvexcraft, ako aj používanie funkcií online obchodu Silvexcraft sú bezplatné. Registrácia znamená, že Zákazník uzavrie so spoločnosťou Silvexcraft dohodu o poskytovaní elektronických služieb pozostávajúcich z o vedení účtu zákazníka, za podmienok stanovených v týchto predpisoch.

 5. Po registrácii v internetovom obchode Silvexcraft sa každé prihlásenie uskutoční pomocou poskytnutých údajov v registračnom formulári alebo následne zmenené pomocou nastavení účtu Zákazníka.

 6. Účet vytvorený v dôsledku registrácie je pre Klienta vedený na dobu neurčitú. Zákazník sa môže z vedenia vozidla odhlásiť účet v online obchode Silvexcraft a kedykoľvek požiadať o jeho odstránenie. Za odstúpenie a odstránenie účtu sa im neúčtuje žiadny poplatok prípadné poplatky.

 7. Každý zákazník Silvexcraft môže kedykoľvek vymazať svoj vlastný účet zaslaním e-mailu s nasledujúcim textom: "Prosím, odstráňte účet: _______" (uveďte meno registrovaného zákazníka). Správa so žiadosťou o odstránenie účtu by sa mala poslať z príslušnej adresy so zákazníckym účtom, ktorý chce registrovaný zákazník odstrániť z databázy služieb Silvexcraft. Všetky e-maily týkajúce sa odstránenia daného účtu Zákazníkovi by malo byť zaslané na nasledujúcu e-mailovú adresu: [email protected]. Účet bude vymazaný okamžite a znamená ukončenie do Zákazník má so spoločnosťou Silvexcraft dohodu o poskytovaní elektronických služieb, predmetom ktorej je vedenie účtu zákazníka.

§ 4

Pravidlá používania online obchodu Silvexcraft

 1. Možnosť využitia služieb online obchodu Silvexcraft je k dispozícii všetkým používateľom internetu za predpokladu, že boli vykonané registračný proces na webovej stránke www.silvexcraft.eu a splnenie registrovaného zákazníka IT systémom tieto minimálne technické požiadavky: a) prístup k internetu, b) efektívne širokopásmové pripojenie webový prehliadač, c) majúci aktívny e-mailový účet.

 2. Zadávanie objednávok v Silvexcraft je možné 24 hodín denne, všetky dni v roku, s výnimkou času, keď je webová stránka z dôvodu prerušenia údržby alebo iných technických dôvodov nemožno webovú stránku zobraziť. Vyplnenie objednávky sa koná v pracovných dňoch.

 3. Zákazník internetového obchodu Silvexcraft je povinný využívať služby Silvexcraft spôsobom, ktorý je v súlade s platnými právnymi predpismi, ustanovenia tohto nariadenia, ako aj zásady sociálneho spolužitia a morálky.

 4. Zákazník online obchodu Silvexcraft nesmie: a) používať online obchod Silvexcraft na iné účely, ako sú uvedené je to svojou povahou a predmetom, b) propagovať iné webové stránky zverejňovaním na tejto webovej stránke Silvexcraft oslovuje iné internetové obchody, inzeruje alebo propaguje svoje vlastné podnikanie; c) bude mať negatívny vplyv na prevádzku internetového obchodu Silvexcraft, vč. prostredníctvom akcií zahŕňajúcich použitie vírusov alebo iných kódov počítač, súbory alebo programy, ktoré prerušujú, ničia alebo obmedzujú činnosť online obchodu Silvexcraft alebo počítačový hardvér alebo inak umožňujú neoprávnené použitie alebo prístup k počítaču alebo sieti počítač, d) prijímať opatrenia, prostredníctvom ktorých môže osoba alebo subjekt, ktorý ich vykonáva, ovplyvňovať ostatných zákazníkov, a tiež koná na ujmu zákazníkov, správcov alebo iných tretích strán, e) používa zverejnené materiály ako súčasť internetového obchodu Silvexcraft na iné účely ako v rámci čestného použitia.

 5. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť o prihlasovacom mene a hesle svojho účtu v internetovom obchode Silvexcraft. V rámci vyplývajúce zo všeobecne platných právnych predpisov, zodpovedných za všetky činnosti spojené s používaním Zákazníkom je prihlasovacie meno a heslo pre daný účet v internetovom obchode Silvexcraft a heslo je dôverná informácia pre výlučné informácie Klienta.

§ 5

Osobné údaje

 1. Osobné údaje poskytované zákazníkmi v internetovom obchode Silvexcraft (vrátane procesu registrácie účtu, procesu používania z internetového obchodu Silvexcraft, vrátane nákupov v online obchode Silvexcraft) spracováva Silvexcraft Mateusz Wójcik Sp. k. so sídlom v Tyczyne, ul. Orkana 5, 36-020 Tyczyn, s nasledujúcimi číslami: NIP: 5170373027, REGON: 363361395, KRS: 0000588340 (správca osobných údajov).

 2. Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné, je však nevyhnutné na ich nákupy a použitie služby poskytované elektronicky spoločnosťou Silvexcraft, ktoré si vyžadujú poskytnutie osobných údajov. Silvexcraft sa spracováva osobné údaje na účely poskytovania elektronických služieb, uzatvárania so zákazníkom a plnenia zmlúv o predaji produktu objednané zákazníkom v internetovom obchode Silvexcraft, a ak zákazník poskytne vyššie uvedený súhlas v § 16 ods. 1 tohto nariadenia, a to aj na poskytovanie služby informačného bulletinu.

 3. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu a vymazanie. Osobné údaje môžu byť opravené alebo vymazané po prihlásení do účtu Zákazníka. Poskytnutím údajov zákazník vyhlasuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú jeho údaje.

 4. Podrobné ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov Zákazníka nájdete na webových stránkach internetového obchodu Silvexcraft na karte Zásady ochrany osobných údajov.

§ 6

Podrobnosti tovaru

 1. Spoločnosť Silvexcraft stanovuje, že fotografie tovaru prezentované na webových stránkach spoločnosti Silvexcraft sa môžu mierne líšiť od skutočných vzhľad tovaru v dôsledku špecifickosti výrobkov ponúkaných spoločnosťou Silvexcraft.

 2. Hmotnosť a množstvo strieborných a iných prvkov predávaných podľa hmotnosti - hmotnosť balenia (uvedená v gramoch) a počet kusov v balíkoch môže mať mierne rozdiely v hmotnosti a množstve až do 5% (povedzme: päť percent) v porovnaní s údajmi zverejnené na webovej stránke Silvexcraft. Vyššie uvedené je dôsledkom minimálnych hmotnostných rozdielov medzi rôznymi výrobnými šaržami. O nákup väčšieho množstva (10 a viac položiek), produkt je vydaný podľa vážený priemer a v objednanom môžu byť malé rozdiely počet kusov +/- 5%.

 3. Rozmery výrobkov ponúkaných spoločnosťou Silvexcraft, ako sú: dĺžka, šírka, priemery výrobkov alebo konkrétne otvory výrobky sú informatívne a môžu sa mierne líšiť od skutočných rozmerov opísaných výrobkov o približne 5% (slovom: päť percent), čo je výsledkom špecifickosti výrobkov a ich veľmi malých rozmerov.

 4. Na výrobky ako reťaze, znamenia zverokruhu, listy, prstene, snubné prstene; platia informácie o úrovni zásob rôzne dĺžky, modely a veľkosti daného produktu. Podľa toho pri výbere konkrétnej dĺžky, modelu resp veľkosti, existuje možnosť nezrovnalosti v skutočnom množstve dostupnom na sklade.

§ 7

Ceny a dane

 1. Ceny tovaru v systéme Silvexcraft - ceny tovarov dostupných v ponuke Silvexcraft sa menia každý pracovný deň (Pondelok - piatok) v závislosti od trhovej ceny striebra, medzinárodných výmenných kurzov EUR, USD, JEN, PLN a možných ceny inventára spoločnosti Silvexcraft pre príslušný tovar.

 2. Ceny tovaru ponúkaného spoločnosťou Silvexcraft sú čisté ceny. Sadzba dane sa počíta pri pokladni, v závislosti od druhu a miesta podnikania klienta (napr. nákupná sadzba v rámci EÚ v rámci EÚ pre podnikateľa s platnou DIČ EÚ).

 3. Ceny tovaru na objednávke - ceny objednaného tovaru sú platné po dobu 7 (povedzme: sedem) dní (z toho 5 pracovných dní), odo dňa zadania objednávky. V prípade neuhradenia ceny Zákazníkom (100% z ceny objednávky), objednávky Zákazník bude zrušený 8. (ôsmy) deň od dátumu uskutočnenia objednávky.

 4. Cena za nákup uskutočnený v Silvexcraft, ktorý zaväzuje zákazníka, je cena tovaru poskytnutá v čase, keď zákazník prejaví vôľu zaviazať sa. Zmluva na webovej stránke internetového obchodu Silvexcraft, zvýšená o náklady na prepravu tovaru na adresu uvedenú zákazníkom.

 5. Základné daňové pravidlá:

  1. Spoločnosti z územia Poľskej republiky - sadzba DPH je 23%;

  2. Spoločnosti z územia Európskej únie (okrem Poľskej republiky) - platí sadzba DPH, t. J. DPH vo výške 0% - podmienka: aktívna DPH EÚ a vývoz tovaru do inej krajiny Európskej únie;

  3. Jednotliví zákazníci z územia Európskej únie - sadzba sa stanovuje individuálne v závislosti od krajiny odoslania;

  4. Spoločnosti a maloobchodní zákazníci z krajín mimo Európskej únie - uplatňuje sa sadzba dane z tovarov a služieb, tj DPH vo výške 0% (NIP nie je povinné, súčasťou dodávky sú náklady na preclenie) - podmienka: vývoz tovaru z Európskej únie, potvrdené colnými orgánmi.

§ 8

Objednávka plnenia

Krok 1

Platba za zadanú objednávku - vykonanie objednávky sa začína okamihom pripísania platby za sumu spoločnosťou Silvexcraft na základe 100% hodnoty zmluvnej ceny. Pokiaľ z nejakého dôvodu nie je možné dokončiť celú objednávku (vzdialená dátum odoslania daného produktu, nedostatok úplného množstva tovaru dostupného na sklade a pod.) možný preplatok, súvisiaci s objednávkou uskutočnenou zákazníkom bude zákazníkovi vrátená na bankový účet uvedený zákazníkom alebo prevedená na poukážku tovar, ktorý bude zákazník schopný splniť pri nasledujúcej objednávke u Silvexcraft (poukaz je platný 1 rok od dátumu vystavenia). Spôsob úhrady vyššie uvedeného preplatku závisí od rozhodnutia zákazníka.

Krok 2

Zdokumentovanie platby - Silvexcraft vydá po zaznamenaní platby za objednávku vhodný doklad predaj v zákonom regulovanej podobe. Silvexcraft ako výrobca a veľkoobchod (tzv. B2B systém predaja) slúžiaci hlavne spoločnostiam, si vyhradzuje právo zrušiť objednávky od jednotlivých maloobchodných zákazníkov (bez daňového identifikačného čísla) z dôvodu o špecifikách činností Silvexcraft (veľkoobchodné činnosti). V takom prípade bude maloobchodný zákazník informovaný spoločnosťou Silvexcraft o zrušení objednávky a jej dôvodoch.

Krok 3

Zásielka tovaru spolu s dokladom WZ - (Externé vydanie), na ktorom Zákazník obdrží zoznam všetkých expedovaných položiek tovar.

§ 9

Potvrdenie objednávky

 1. Zadanie objednávky predstavuje predloženie ponuky zákazníka na kúpu tovaru, ktorý je predmetom objednávky.

 2. Po zadaní objednávky zašle Silvexcraft na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom vo formulári - informácie predstavujúce potvrdenie registrácia objednávky, čo je vyhlásenie spoločnosti Silvexcraft o prijatí ponuky predloženej zákazníkom.

 3. Na webovej stránke Silvexcraft jasne a čitateľne označuje informácie o spôsobe doručenia Tovaru a akceptované spôsoby platby.

 4. Najneskôr, keď zákazník prejaví vôľu byť viazaný zmluvou so Silvexcraft prostredníctvom jasných a zrozumiteľných informácií, ktoré umiestni na webových stránkach online obchodu vykonáva Silvexcraft informačné povinnosti vrátane tie, ktoré sú uvedené v čl. 12 zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa, najmä informácie o hlavných vlastnostiach služby Silvexcraft, známke Silvexcraft, celková cena, právo na odstúpenie od zmluvy.

 5. Tesne pred zadaním objednávky poskytuje Silvexcraft zákazníkovi zreteľné a viditeľné informácie na webových stránkach o hlavných vlastnostiach služby vrátane predmetu služby a spôsobe komunikácie s klientom, spolu cena za Tovar vrátane daní, ako aj poplatkov za prepravu, doručenie, kuriérske služby.

 6. Silvexcraft zaručuje, že zákazník pri objednávaní výslovne potvrdí, že vie, že objednávka obsahuje platobná povinnosť, ku ktorej dôjde kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku s platobnou povinnosťou".

 7. Zákazník súhlasí s tým, že spoločnosť Silvexcraft bude zasielať faktúry s DPH a opravné faktúry e-mailom bez podpisu vydavateľa. na e-mailovú adresu uvedenú pri zadávaní objednávky. Budú vystavené, odoslané a archivované faktúry s DPH a opravné faktúry spoločnosťou Silvexcraft v súlade so zákonom, najmä so zachovaním ich integrity a autenticity.

 8. Ak Silvexcraft nemôže vykonať službu z dôvodu, že predmet služby nie je k dispozícii, upovedomí o tom zákazníka. na e-mailovú adresu uvedenú pri zadávaní objednávky alebo telefonicky a vráti vykonané platby okamžite, najneskôr však do 14 dní od uzavretia zmluvy v prípade, že si Zákazník zvolil možnosť platby vopred.

§ 10

Doprava tovaru

 1. Štandardný postup pre odoslanie objednávky zahŕňa jednu hromadnú zásielku všetkého tovaru objednaného zákazníkom od daného zákazníka objednávky.

 2. Prvú dostupnú dávku tovaru je možné odoslať vo fáze vybavenia objednávky vybranej zákazníkom. Jedna objednávka predložené zákazníkom v systéme Silvexcraft, môžu byť na základe jeho súhlasu alebo na jeho žiadosť rozdelené do niekoľkých zásielok (dodatočné náklady, každú zásielku potom znáša zákazník).

 3. Systém Silvexcraft automaticky odhaduje náklady na dodanie Tovaru k Zákazníkovi, pričom poskytuje cenu prepravy s hodnotou objednaného Tovaru.

 4. Silvexcraft ďalej informuje, že ak Zákazník zadá neštandardnú objednávku (hmotnosť, rozmery Tovaru) je možné zmeniť cenu dodania objednaného Tovaru oproti cene automaticky vygenerovanej systémom Silvexcraft (keď sa skutočné náklady na doručenie Tovaru, vyplývajúce z cenníka kuriérskej spoločnosti, zmenia alebo zaúčtujú iným spôsobom ako ten vyrobený systémom Silvexcraft) kvôli hmotnosti alebo rozmerom balenia. V takom prípade vás bude kontaktovať zástupca spoločnosti Silvexcraft zakaždým so zákazníkom Silvexcraft (e-mailom alebo telefonicky), aby zákazník prijal zmenenú cenu dodávky objednaného tovaru.

 5. Po odoslaní zakúpeného tovaru spoločnosťou Silvexcraft dostane zákazník e-mail s informáciami o objednávke zákazníka, dodanie, spôsob platby, ceny, informácie o kontakte so zákazníckym servisom Silvexcraft.

§ 11

Platba - PayPal, kreditná/debetná karta

 1. Platby za tovar objednaný v Silvexcraft sú tieto:

  1. Ak má zákazník účet PayPal - peniaze budú odpočítané zo zostatku zákazníka na PayPal;

  2. Silvexcraft tiež umožňuje platby PayPal vo všetkých menách dostupných v systéme Silvexcraft;

  3. Bude pripočítaný poplatok za transakciu 3% PayPal alebo 1% za transakciu debetnou/kreditnou kartou do celkovej výšky objednávky;

 2. Silvexcraft neponúka ďalšie zľavy v prípade platby v hotovosti alebo prevodom meny za objednávku.

§ 12

Platba - Menový Prevod

Platba vopred na bankový účet Silvexcraft

Údaje o príjemcovi platby:

Silvexcraft Mateusz Wójcik Sp. k.

Orkana 5, 36-020 Tyczyn,

Poľsko

 

Platby v PLN (iba pre objednávky zadané v PLN)

Názov banky: Santander Bank Polska Oddzial Rzeszow

Číslo IBAN účtu v cudzej mene v PLN: 28 1090 2590 0000 0001 3200 2525

 

Platby v mene GBP (iba pri objednávkach v mene GBP)

Názov banky: Santander Bank Polska Oddzial Rzeszow

IBAN pre účet v cudzej mene v GBP: 62150011001211000673940000 WBKPPLPP

 

Platby v EUR (iba pri objednávkach zadaných v EUR)

Názov banky: Santander Bank Polska Oddzial Rzeszow

Účet IBAN v cudzej mene číslo IBAN v EUR: PL 47150011001211000436590000 WBKPPLPP

 

Platby v mene USD (iba pre objednávky zadané v USD)

Názov banky: Santander Bank Polska Oddzial Rzeszow

Účet IBAN v cudzej mene číslo IBAN v USD: 45150011001211000629660000 WBKPPLPP

 

Platby v mene RON (iba pre objednávky zadané v mene RON)

Názov banky: Santander Bank Polska Oddzial Rzeszow

IBAN číslo účtu v cudzej mene v RON: PL 59109025900000000135295214 Swift: WBKPPLPP

§ 13

Stav dostupnosti tovaru

 1. Stavy dostupnosti tovaru sú iba orientačné, poskytujú iba približný predpokladaný dátum dodania Tovar objednaný zákazníkom.

 2. Stavy sa aktualizujú raz denne každý pracovný deň a môžu sa meniť počas prestávok medzi aktualizáciami.

 3. Informácie o dostupnosti tovaru nezaručujú jeho okamžitú implementáciu. V prípade, že je tovar vypredaný skôr počnúc vykonaním prijatej objednávky sa môže čas dokončenia objednávky predĺžiť. Zákazník teda je s vedomím, že potreba vyrobiť novú sériu tovaru môže predĺžiť čas vybavenia objednávky.

 4. Rôzne farby približne znamenajú:

  Zelená farba - odoslanie do 1-10 pracovných dní

  Šedá farba - odoslanie do 5-20 pracovných dní

 5. Silvexcraft informuje, že počas sviatočných dní (Veľká noc, Vianoce) a počas Valentína, Dňa žien a Čierneho piatku (Čierny piatok) sa môže čas na splnenie objednávky predĺžiť, čo súvisí s veľkým počtom objednávok zadaných v týchto obdobiach.

§ 14

Odstúpenie od zmluvy

 1. S výhradou ustanovení odseku 1 písm. 2, Zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom alebo fyzickou osobou, ktorá priamo uzatvára kúpnu zmluvu so Silvexcraft súvisiace s jej ekonomickou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre ňu nemá profesionálny charakter, vyplývajúce najmä z predmetu hospodárskej činnosti vykonávanej touto osobou, zverejnené na základe nariadenia o centrálnom registri a informáciách o hospodárskej činnosti, ktoré uzavreli so spoločnosťou Silvexcraft dohodu o predaji na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, má zákonné právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru bez vášho uvedenia dôvodov a bez akýchkoľvek nákladov. V prípade odstúpenia od zmluvy na diaľku resp mimo prevádzkových priestorov sa zmluva považuje za neuzavretú.

 2. Za účelom výkonu vyššie uvedených práv spotrebiteľ alebo fyzická osoba, ktorá priamo uzatvára kúpnu zmluvu so Silvexcraft súvisiace s jej ekonomickou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre ňu nemá profesionálny charakter, vyplývajúce najmä z predmetu obchodnej činnosti vykonávanej touto osobou, zverejnené na základe ustanovení o centrálnom registri a informáciách o hospodárskej činnosti, predkladá vyhlásenie o vystúpení spoločnosti Silvexcraft zo zmluvy, ktorej vzor je pripojený ako príloha 1 k predpisom.

 3. V prípade odstúpenia od zmluvy spôsobom uvedeným v § 9 ods. 1 Nariadenia spotrebiteľ alebo fyzická osoba uzatvárajúca zmluvu predaj so spoločnosťou Silvexcraft priamo súvisiaci s jej obchodnou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že nemá odbornej povahy, ktorá vyplýva najmä z predmetu podnikateľskej činnosti vykonávanej touto osobou, zverejnené na základe ustanovení o centrálnom registri a informáciách o hospodárskej činnosti, je povinný ich vrátiť vyplnená príloha č. 1, neporušený tovar a nákupný doklad, a ak taký chýba, ďalší doklad potvrdenie transakcie uskutočnenej v obchode Silvexcraft - spoločnosti Silvexcraft na tejto adrese: Silvexcraft Mateusz Wójcik Sp. k. so sídlom v Orkana 5, 36-020 Tyczyn.

 4. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neudeľuje spotrebiteľovi alebo fyzickej osobe, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu so Silvexcraft priamo súvisí s jej ekonomickou činnosťou, keď obsah tejto zmluvy ukazuje, že pre ňu nemá charakter profesionál, vyplývajúci najmä z predmetu obchodnej činnosti vykonávanej touto osobou, zverejnený dňa na základe ustanovení o centrálnom registri a informáciách o hospodárskej činnosti v prípadoch bližšie určených v čl. 38 zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa vrátane ak je predmetom služby neprefabrikovaný predmet, vyrobené podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo slúžiace na uspokojenie jeho individuálnych potrieb. Toto sú výrobky na mieru, vyrobené na zákazku, s galvanickým povlakom (pozlátený, ródiovaný, ruténium, platina, oxidovaný).

 5. Silvexcraft sa vracia spotrebiteľovi alebo fyzickej osobe, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu so Silvexcraftom, ktorá s ním priamo súvisí ekonomická činnosť, keď z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že z nej nemá profesionálny charakter najmä z predmetu hospodárskej činnosti vykonávanej touto osobou, zverejneného podľa ustanovení ústredného orgánu Register a informácie o hospodárskej činnosti, všetky platby vykonané vyššie uvedenými osobami najneskôr do 14 dní od deň prijatia vyhlásenia spotrebiteľa alebo fyzickej osoby o uzavretí priamo súvisiacej kúpnej zmluvy so Silvexcraft s jej ekonomickou činnosťou, keď obsah tejto zmluvy ukazuje, že nemá profesionálny charakter, ktorý z nej vyplýva najmä z predmetu hospodárskej činnosti vykonávanej touto osobou, zverejneného podľa ustanovení ústredného orgánu Záznamy o obchodnej činnosti a informácie o odstúpení od zmluvy.

 6. Spotrebiteľ alebo fyzická osoba, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu so spoločnosťou Silvexcraft priamo súvisiacou s jej obchodnou činnosťou, keď obsah tejto zmluvy ukazuje, že pre ňu nemá profesionálnu povahu, vyplývajúcu najmä z predmetu zmluvy obchodná činnosť vykonávaná touto osobou, zverejňovaná na základe ustanovení o centrálnom registri a informáciách o hospodárskej činnosti znáša pri uplatnení zákonného práva na odstúpenie od zmluvy iba priame náklady na vrátenie veci pre Silvexcraft.

 7. Silvexcraft môže zadržať refundáciu platieb prijatých spotrebiteľom alebo fyzickou osobou uzatvárajúcou kúpnu zmluvu so spoločnosťou Silvexcraft priamo súvisiacou s jej podnikaním, ak z obsahu tejto dohody vyplýva, že nemá odbornej povahy, ktorá vyplýva najmä z predmetu podnikateľskej činnosti vykonávanej touto osobou, zverejnené na základe ustanovení o centrálnom registri a informáciách o hospodárskej činnosti až do prijatia položky späť alebo poskytnutie dôkazu o jeho zaslaní späť vyššie uvedenými osobami, v závislosti od toho, ktorá udalosť nastane skôr.

 8. Silvexcraft vráti splatnú sumu za vrátený tovar na základe obsahu dokumentu potvrdzujúceho nákup tovar od Silvexcraft.

 9. Spotrebiteľ alebo fyzická osoba, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu so Silvexcraft priamo súvisiacim s jej obchodnou činnosťou, keď obsah tejto zmluvy ukazuje, že pre ňu nemá profesionálnu povahu, vyplývajúcu najmä z predmetu zmluvy obchodná činnosť vykonávaná touto osobou, zverejňovaná na základe ustanovení o centrálnom registri a informáciách o Ekonomická činnosť je zodpovedná za zníženie hodnoty Dobra v dôsledku jeho používania spôsobom, ktorý ide nad rámec toho, čo je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a fungovania Tovaru.

§ 15

Sťažnosti

 1. Silvexcraft je zodpovedný voči spotrebiteľovi a fyzickej osobe, ktorá uzatvára priamo súvisiacu kúpnu zmluvu so Silvexcraft s jej ekonomickou činnosťou, keď obsah tejto zmluvy ukazuje, že nemá profesionálny charakter, ktorý z nej vyplýva najmä z predmetu hospodárskej činnosti vykonávanej touto osobou, zverejneného podľa ustanovení ústredného orgánu Záznamy a informácie o hospodárskej činnosti, pokiaľ ide o chyby tovaru, na základe záruky za podmienok stanovených v predpisoch Občianskeho zákonníka.

 2. Sťažnosti na tovar objednaný v internetovom obchode Silvexcraft je potrebné zasielať na e-mailovú adresu: [email protected].

 3. Sťažnosť je možné podať pomocou reklamačného formulára, ktorý je k dispozícii na webovej stránke internetového obchodu: Formálna sťažnosť.

 4. Silvexcraft odpovie na predložené sťažnosti do 14 dní od dátumu ich odoslania a informuje tiež spotrebiteľa alebo fyzická osoba, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu so spoločnosťou Silvexcraft priamo súvisiacou s jej obchodnou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy ukazuje, že pre ňu nemá profesionálnu povahu, vyplývajúcu najmä z vykonaného predmetu obchodná činnosť tejto osoby zverejnená v súlade s ustanoveniami o centrálnom registri a informáciách o podnikaní Gospodarcza o ďalšom postupe.

 5. Ak má Tovar vadu, má spotrebiteľ alebo fyzická osoba uzatvárajúca kúpnu zmluvu so Silvexcraft priamu súvislosť s jej ekonomickou činnosťou, keď obsah tejto zmluvy ukazuje, že nemá profesionálny charakter, ktorý z nej vyplýva najmä z predmetu hospodárskej činnosti vykonávanej touto osobou, zverejneného podľa ustanovení ústredného orgánu Register a Informácie o hospodárskej činnosti, môže predložiť vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpení od zmluvy, pokiaľ že Silvexcraft okamžite a bez zbytočných nepríjemností vyššie uvedeným osobám nahradí chybný výrobok nezávadným alebo chybným sa vymaže. Toto obmedzenie neplatí, ak už bol tovar vymenený alebo opravený spoločnosťou Silvexcraft alebo Silvexcraft nie splnil povinnosť vymeniť Produkt za Produkt bez vád alebo odstrániť vadu. Takto by mala zostať zľavnená cena v pomere k cene vyplývajúcej zo zmluvy, v ktorej hodnota Tovaru s vadou zostáva hodnote Tovaru bez vady. Spotrebiteľ alebo osoba fyzické, uzatvorenie kúpnej zmluvy so spoločnosťou Silvexcraft priamo súvisiace s jej obchodnou činnosťou, ak je obsahom tejto zmluvy z toho vyplýva, že pre ňu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu, ktorý vykonáva osoba ekonomickej činnosti, zverejnená na základe ustanovení o centrálnom registri a informáciách o hospodárskej činnosti, nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada irelevantná.

 6. Spotrebiteľ alebo fyzická osoba, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu so spoločnosťou Silvexcraft priamo súvisiacou s jej obchodnou činnosťou, keď obsah tejto zmluvy ukazuje, že pre ňu nemá profesionálnu povahu, vyplývajúcu najmä z predmetu zmluvy obchodná činnosť vykonávaná touto osobou, zverejňovaná na základe ustanovení o centrálnom registri a informáciách o hospodárskej činnosti, môže namiesto odstránenia vady navrhnutej spoločnosťou Silvexcraft požiadať o výmenu tovaru za bezplatný z vád alebo namiesto výmeny Tovaru požadovať odstránenie vady, pokiaľ nebude Tovar v súlade so zmluvou spôsobom zvolené vyššie uvedenými osobami je nemožné alebo by si vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní s metódou navrhnutou Silvexcraft.

 7. Ak má Tovar vadu, spotrebiteľ alebo fyzická osoba uzatvárajúca kúpnu zmluvu so spoločnosťou Silvexcraft s ňou priamo súvisiacu ekonomická činnosť, keď z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že z nej nemá profesionálny charakter najmä z predmetu hospodárskej činnosti vykonávanej touto osobou, zverejneného podľa ustanovení ústredného orgánu Register a informácie o hospodárskej činnosti môžu požadovať výmenu Produktu za Produkt bez vád alebo odstránenie vady. Silvexcraft môže odmietnuť uspokojenie požiadavky spotrebiteľa, ak je chybný Tovar uvedený do súladu so zmluvou zvoleným spôsobom spotrebiteľom je nemožné alebo by si vyžadovalo dodržiavanie druhého možného spôsobu plnenia zmluvy nadmerné náklady. Silvexcraft je zodpovedný za záruku, ak dôjde k fyzickej poruche do dvoch rokov.

 8. Spotrebiteľ alebo fyzická osoba, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu so Silvexcraft priamo súvisiacim s jej obchodnou činnosťou, keď obsah tejto zmluvy ukazuje, že pre ňu nemá profesionálnu povahu, vyplývajúcu najmä z predmetu zmluvy obchodná činnosť vykonávaná touto osobou, zverejňovaná na základe ustanovení o centrálnom registri a informáciách o hospodárskej činnosti, ktorý uplatňuje práva zo záruky, je povinný doručiť chybný Tovar na adresu Silvexcraft. V prípade opravy Tovaru alebo jeho výmeny za nový, Silvexcraft vráti potrebné náklady, ktoré vznikli vyššie uvedeným osobám náklady, vrátane nákladov na okamžité dodanie tovaru do Silvexcraft, najneskôr však do 14 kalendárnych dní od uznanie sťažnosti.

 9. V prípade vyhlásenia o odstúpení od zmluvy alebo zníženia ceny vráti Silvexcraft zaplatené spotrebiteľom alebo osobou fyzické, uzatvorenie kúpnej zmluvy so spoločnosťou Silvexcraft priamo súvisiace s jej obchodnou činnosťou, ak je obsahom tejto zmluvy z toho vyplýva, že pre ňu nemá profesionálny charakter, čo vyplýva najmä z predmetu, ktorý táto osoba vykonala obchodná činnosť, zverejňovaná na základe ustanovení o centrálnom registri a informáciách o hospodárskej činnosti, cena predaj Tovaru, náklady na prepravu Tovaru vyššie uvedenej osobe. vzniknuté náklady na dodanie tovaru do Silvexcraft a ďalšie oprávnené náklady a nevyhnutné náklady spojené s reklamáciou ihneď, najneskôr však do 14 kalendárnych dní od prijatia reklamácie.

 10. Platba sa vracia rovnakým spôsobom platby, aký použil zákazník, tj. Na bankový účet, z ktorého mu bol odložený prevod uskutočnený za Tovar alebo na bankový účet spojený s platobnou alebo kreditnou kartou použitou na uskutočnenie prevodu platba za Tovar. Pokiaľ zákazník zaplatil za tovar na dobierku, platba mu bude vrátená na adresu uvedenú Zákazník pomocou e-mailového formulára číslo bankového účtu, ktorý pre zákazníka neznamená žiadne náklady a vyžaduje výslovné vyjadrenie Súhlas zákazníka.

 11. Sťažnosti na neplnenie alebo nesprávne vykonávanie elektronickej platobnej služby vykonávané pomocou platobnej karty alebo iný platobný nástroj by mal byť nasmerovaný do banky, ktorá vydala vašu platobnú kartu - v súlade s ustanoveniami zákona z 19. augusta 2011 o platobných službách (Zbierka zákonov č. 199, položka 1175 v platnom znení) a zákon z 12. septembra 2002 o elektronických službách platobné nástroje (Zbierka zákonov č. 169, položka 1385, v platnom znení).

 12. Sťažnosti týkajúce sa poskytovania elektronických služieb spoločnosťou Silvexcraft (najmä pokiaľ ide o technické problémy) a fungovanie webových stránok: en.giorre.com môže e-mailom (e-mailová adresa: [email protected]) spolu s podrobným popisom technického problému.

 13. Zodpovednosť spoločnosti Silvexcraft voči zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, v rámci záruky za fyzické a právne vady tovaru, uvedené v čl. 556 Občianskeho zákonníka - 576 Občianskeho zákonníka je vylúčené a obmedzené z dôvodu nesprávneho plnenia alebo neplnenia zmluvy iba v prípade úmyselného zneužitia úradnej moci spoločnosťou Silvexcraft.

 14. Sťažnosti budú posúdené na základe obsahu dokumentu potvrdzujúceho nákup tovaru od Silvexcraft.

§ 16

Spravodaj

 1. Zákazník môže súhlasiť s objednaním služby bulletinu (predplatné). Služba bulletinu spočíva v pravidelnom zasielaní na adresu e-mailová adresa uvedená pre bulletin Silvexcraft a správy obsahujúce marketingový obsah (obchodné informácie) Silvexcraft a prípadne jej obchodní partneri (vrátane obsahu týkajúceho sa produktov Silvexcraft a prípadne jej obchodných partnerov a propagácia). Prihlásenie na odber noviniek sa vykonáva výberom príslušnej možnosti v registračnom formulári alebo neskôr v časti "Môj účet"> "Vaše údaje"> "Dostávať exkluzívne ponuky a zľavy od Silvexcraft (informačný bulletin)".

 2. Predplatné bulletinu je dobrovoľné a bezplatné. Služba bulletinu je poskytovaná na dobu neurčitú a zákazník môže vzdať to kedykoľvek.

 3. Zákazník sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu noviniek začiarknutím príslušného políčka v časti "Môj účet"> "Vaše údaje"> "Prijímajte exkluzívne ponuky a zľavy od spoločnosti Silvexcraft (informačný bulletin)".

§ 17

Význam

Ak je ktorékoľvek ustanovenie Nariadenia právoplatným rozhodnutím súdu považované za neplatné, zostávajúce ustanovenia zostávajú v platnosti.

§ 18

Vyhlásenia Silvexcraft

Silvexcraft týmto prehlasuje, že zloženie kovových prvkov Silvexcraft na výrobu šperkov (vyrobené alebo importované spoločnosťou Silvexcraft) je podrobne uvedený v popise každého z ponúkaných produktov.

§ 19

Rozhodné právo

Právo rozhodné pre zmluvu medzi zákazníkom a Silvexcraft, ktorej predmetom sú služby poskytované spoločnosťou Silvexcraft za podmienok uvedených v nariadeniach, je poľským právom. Prijatím obsahu tohto nariadenia si strany týmto vyberajú právo Poľština ako príslušné právo.

§ 20

Záverečné ustanovenia

 1. Silvexcraft používa informácie uložené serverom na štatistické účely a na zabezpečenie najvyššej kvality služieb na koncovom zariadení Zákazníka, ktoré sa potom načítajú pri každom pripojení webového prehliadača (tzv cookies). Zákazník môže kedykoľvek definovať podmienky uloženia alebo prístupu online obchodu Silvexcraft používa na vytváranie súborov cookie nastavenia vášho webového prehliadača vrátane zmeny nastavení prehliadača, aby ste tak nerobili tieto súbory prijal alebo informoval o ich prenose. Malo by sa však pamätať na to, že neprijímanie súborov cookie môže spôsobiť ťažkosti pri používaní online obchodu Silvexcraft. Zákazník používa prehliadač, ktorého nastavenia umožniť ukladanie cookies na zariadení zákazníka, súhlasíte s ukladaním vyššie uvedených súborov do tohto Zariadenie zákazníka. Viac informácií v tejto súvislosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.

 2. Jazyk zmlúv uzavretých so Silvexcraft je poľština.

 3. Silvexcraft si vyhradzuje právo na zmenu týchto predpisov z dôležitého dôvodu, ktorým je:

  1. potreba prispôsobiť nariadenia právnym ustanoveniam, ktoré majú priamy vplyv na tieto nariadenia a sú účinné potreba upraviť predpisy tak, aby boli v súlade so zákonom;

  2. nevyhnutnosť prispôsobiť nariadenia odporúčaniam, príkazom, rozsudkom, ustanoveniam, interpretáciám, usmerneniam alebo rozhodnutiam oprávnené verejné orgány;

  3. rozšírenie alebo úprava funkčnosti online obchodu Silvexcraft, vrátane zavedenia nových cestných služieb elektronická alebo zmena existujúcich funkcií online obchodu Silvexcraft;

  4. zmena technických podmienok poskytovania služieb elektronickými prostriedkami;

  5. potreba odstrániť akékoľvek nejasnosti, chyby alebo pravopisné chyby, ktoré by sa mohli v nariadeniach vyskytnúť;

  6. zmena kontaktných údajov, mien, identifikačných čísel, elektronických adries alebo poskytnutých odkazov v predpisoch:

  7. boj proti podvodom;

  8. zlepšenie služieb zákazníkom;

  9. zmena procesu uzatvárania zmlúv prostredníctvom internetového obchodu Silvexcraft.

 4. Zmenené nariadenia budú k dispozícii v internetovom obchode Silvexcraft. Silvexcraft bude o zmene predpisov informovať prostredníctvom zasielanie zákazníkov na e-mailovú adresu priradenú k ich účtu upozornenia na zmeny predpisov.

 5. Novelizované nariadenia sú záväzné pre zákazníka, ktorý neukončí zmluvu o účte v internetovom obchode Silvexcraft (nie odstúpi z účtu za podmienok ustanovených v § 3 ods. 7 tohto nariadenia) pred dňom nadobudnutia účinnosti zmenených a doplnených predpisov.

 6. Zmeny a doplnenia predpisov nebudú mať vplyv na objednávky zadané pred takouto zmenou, ktoré sa implementujú na základe zásad predchádzajúce.

 7. Tieto nariadenia sú platné od 1. 1. 2021.

 8. Akékoľvek spory, ktoré môžu vzniknúť zo spolupráce medzi zákazníkom a spoločnosťou Silvexcraft týkajúce sa poskytovania služieb spoločnosťou Silvexcraft, ktoré zlyhajú ktorému sa dá vyhnúť prostredníctvom reklamačného konania, bude urovnaný bežným súdom príslušným pre sídlo Silvexcraft. Vyššie uvedené označenie jurisdikcie sa nevzťahuje na klientov Silvexcraft, ktorí sú spotrebiteľmi Príslušným súdom bude príslušný poľský spoločný súd.

 9. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto nariadenia, sa uplatňujú príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka a ďalšie príslušné zákony.