Unia Europejska

Nasz projekt: Nr POPW.01.05.00-18-0151/20-00

Nasz projekt: Nr POPW.01.04.00-18-0091/19

Všeobecné obchodné podmienky

 

Podmienky internetového obchodu Silvexcraft, ustaľujúce podmienky a pravidlá pre realizáciu objednávok zadaných za prostredníctvom internetovej stránky www.silvexcraft.eu

 

Všeobecné ustanovenia

 

§1

 

1. Tieto podmienky sú nariadenia podľa Poľského práva uvedené v čl. 8 zákona z dňa 18 Júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Zbierka zákonov č. 144, položka 1204 v znení neskorších predpisov).

 

2. Tieto pravidlá definujú pravidlá pre Používateľov na používanie internetového obchodu dostupného na adrese www.silvexcraft.eu (ďalej len: internetový obchod Silvexcraft alebo Silvexcraft)

3.Registrácia a používanie internetového obchodu Silvexcraft závisí od prijatia ustanovení týchto podmienok. Každý Zákazník spoločnosti Silvexcraft prehlasuje, že pred uzavretím kúpnej zmluvy sa oboznámil s jej obsahom a jej obchodnými podmienkami.


§2


Vymedzenie pojmov

 

1. Správca údajov – Silvexcraft Sp. z .o.o. Sp. K. so sídlom Orkana 5, 36-020 Tyczyn, Poľsko, s nasledujúcimi číslami: NIP: 5170373027, REGON: 363361395, KRS: 0000588340;

 

2. Cookies – malé textové súbory, tvorené internetovým prehliadačom používateľa, podporujúce prácu programu;

 

3. Heslo – jedinečný reťazec niekoľkých znakov (alebo číslic) zvolené zákazníkom, ktoré tvorí v systéme internetového obchodu Silvexcraft na potvrdenie svojej totožnosti;

4. Zákazník- fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, s právnou spôsobilosťou, ktorá úspešne absolvovala proces registrácie v internetovom obchode Silvexcraft a využíva internetový obchod Silvexcraft, najmä nákupy.

 

5. Spotrebiteľ – Zákazník, ktorý je fyzickou osobou, používajúcou internetový obchod Silvexcraft, používaný predovšetkým na nákupy /objednávky, ktoré priamo nesúvisia s jeho podnikateľskou alebo odbornou činnosťou vyplývajúcou z Poľského práva (podľa článku 22 1 zákona z dňa 23 Apríla 1964 -Občiansky zákonník).

6. Prihlasovacie meno (Nick) – ID- identifikátor Zákazníka v internetovom obchode Silvexcraft.

 

 

7. Silvexcraft - systém veľkoobchodného predaja elektronickou formou internetového obchodu, prevádzkujúci na strane www.silvexcraft.eu, vo vlastníctve spoločnosti SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp. K. so sídlom Orkana 5, 36-020 Tyczyn, Poľsko, s nasledujúcimi číslami: NIP: 5170373027, REGON: 363361395, KRS: 0000588340, ktorý umožňuje tvorenie a prijatie objednávok klenotníckych výrobkov, šperkov, atď.

 

8. Tovar / Výrobok – vec alebo právo, ktoré môže byť predmetom predaja nachádzajúceho sa v ponuke Silvexcraft.

 

9. Užívateľ – každá osoba nachádzajúca sa online v predajnom systéme Silvexcraft.

10. Objednávka – nákupný príkaz na tovar/výrobky vybrané zaregistrovaným Zákazníkom v systéme Silvexcraft.

 

§ 3

 

Registrácia

 

1. Registrácia v internetovom obchode Silvexcraft umožňuje Zákazníkovi :

a.) vytváranie, upravovanie alebo vymazávanie údajov, vrátane dodacích adries;

b.) objednávanie tovarov a výrobkov na základe údajov poskytnutých Zákazníkom

c.) tvorenie zoznamu nákupov

d.) prehľad histórii objednávok

e.) objednávanie a odstúpenie od objednávky z newslettera

f.) možnosť využívania iných výhod a funkcií, ktoré sú k dispozícií zaregistrovaným Zákazníkom.


2. Za účelom registrácií v internetovom obchode Silvexcraft (vytvorenie zákazníckeho účtu),je potrebné vyplniť online požadované informácie v registračnom formulári, v ktorom je potrebné uviesť: meno a priezvisko, e-mailovú adresu, heslo, číslo pevnej linky alebo mobilného telefónu, domovú adresu; a v prípade registrácie firemného účtu: údaje o spoločnosti ( názov firmy, adresa sídla firmy, NIP / IČO). Počas procesu registrácii, Zákazník má povinnosť oboznámiť sa s týmito Obchodnými Podmienkami.


3. Kupujúci po vyplneniu a poslaniu registračného formulára,firma Silvexcraft posiela na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri registrácii, potvrdenie o registrácii. Po obdržaniu potvrdenia registrácii je proces registrácii – registrácia ukončená.

4. Registrácia na strane internetovej elektronického obchodu Silvexcraft ako aj používanie funkcií internetového obchodu sú bezplatné. Registrácia znamená a je rovnoznačná s uzavretím medzi Zákazníkom a firmou Silvexcraft zmluvy v oblasti poskytovania internetových služieb predaja, opierajúc sa na vedeniu internetového Zákazníckeho účtu na základe týchto Obchodných Podmienok.

5. Po registrácii v internetovom obchode Silvexcraft, sa na každého prihlásenie budú používať údaje uvedené v registračnom formulári, alebo neskôr zmenené prostredníctvom nastavení Zákazníckeho účtu.

 

6. Vytvorený účet v dôsledku registrácie je vedený pre Zákazníka na dobu neurčitú.

Zákazník môže odstúpiť od vedenia účtu v internetovom obchode Silvexcraft ,taktiež kedykoľvek požiadať o jeho vymazanie a odstránenie. Za odstúpenie a vymazanie účtu Zákazník neplatí.


7. Každý Zákazník firmy Silvexcraft môže v kedykoľvek zrušiť svoj vlastný internetový účet, zaslaním e-mailu s nasledujúcim znením: "Prosím o zrušenie môjho účtu: ______ " (uviesť: prihlasovacie meno zaregistrovaného zákazníka). Správa žiadajúca zrušenie účtu má byť poslaná z e-mailovej adresy súvisiacej s zákazníckym účtom, ktorého chce Zákazník zrušiť a vymazať z databázy internetového obchodu Silvexcraft. Všetky správy týkajúce sa zrušenia účtu daného Zákazníka majú byť zaslané na e-mailovú adresu: [email protected].

Zrušenie účtu sa uskutoční okamžite a znamená, odstúpenie a zrušenie zmluvy Zákazníka s firmou Silvexcraft v oblasti poskytovania elektronických služieb, ktorej predmetom je vedenie Zákazníckeho účtu.

 

§ 4

 

Podmienky používania elektronického internetového obchodu Silvexcraft

 

 

1. Možnosť prístupu k službám internetového obchodu Silvexcraft majú všetci užívatelia internetu, za predpokladu, že dokončia proces registrácii na strane internetovej www.silvexcraft.eu a tiež splnia v tele-informačnom systéme zaregistrovaného Zákazníka nastupujúce, minimálne požiadavky technické:

a.) prístup do internetu , b.) majú funkčný, širokopásmový internetový prehliadač, c.) majú aktívny e-mailový účet.

 

2. Možnosť objednávania je 24 hodín denne po všetky dni v roku, okrem obdobia kedy sú na internetovej strane prevádzkované zmeny alebo z iných technických príčin. Objednávky sú realizované len počas pracovných dní.


3. Zákazník internetového obchodu je povinný využívať služby firmy Silvexcraft spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi, pravidlami a ustanoveniami týchto obchodných podmienok, takže zhodne s morálkou a spoločenskými zásadami.

4. Zákazník internetového obchodu Silvexcraft nemôže :

a.) využívať internetový obchod Silvexcraft na iné účely, aké vynikajú z jeho charakteristiky predmetu,

b.) propagovať iné internetové stránky umiesťujúc a uverejňujúc na internetovej strane Silvexcraft adresy iných internetových obchodov, ale taktiež propagovať alebo podporovať svoju vlastnú podnikateľskú činnosť

c.) nepriaznivo ovplyvňovať fungovanie internetového obchodu Silvexcraft, vrátane prostredníctvom využitia vírusov alebo iných počítačových kódov, súborov alebo programov, ktoré prerušujú, ničia, alebo obmedzujú funkčnosť internetového obchodu Silvexcraft a tiež iných elektronických zariadení, alebo iným spôsobom umožňujú neoprávnené využívanie alebo prístup k elektronickým zariadeniam alebo internetovej siete

d.) podniknúť kroky, prostredníctvom ktorým osoba alebo podmet, ktorý ich realizuje môže ovplyvniť iných zákazníkov ako aj konanie na ujmu iných zákazníkov, administrátorov alebo iných tretích osôb

e.) využívať materiály umiestené v rámci internetového obchodu Silvexcraft na účely iné, než na ktoré sú povolené

 

5. Povinnosťou Zákazníka je uchovávať prihlasovacie meno a heslo svojho účtu pre svoj internetový obchod Silvexcraft v tajnosti. V rámci obmedzení vynikajúcich z Poľského práva a všeobecne platných právnych predpisov odpovedajúcich za všetky činnosti súvisiace s používaním prihlasovacieho mena a hesla pre daný účet v internetovom obchode Silvexcraft je Zákazník, pričom heslo je dôverné,k výhradnému pôžitku a vedomosti Zákazníka.


§5


Osobné údaje

 

 

1. Osobné údaje poskytnuté Zákazníkom v internetovom obchode Silvexcraft (vrátane procesu registrácie účtu, v procese používania internetového obchodu Silvexcraft a tiež pri objednávaní v internetovom obchode Silvexcraft), spracováva SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp. K. so sídlom Orkana 5, 36-020 Tyczyn, Poľsko, s nasledujúcimi číslami: NIP: 5170373027, REGON: 363361395 , KRS: 0000588340 (správca osobných údajov).

2. Poskytovanie osobných údajov zo strany Zákazníka je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na uskutočnenie objednávky a možnosti používania služieb poskytovaných spoločnosťou Silvexcraft elektronicky, ktoré vyžadujú podanie osobných údajov. Silvexcraft spracúva osobné údaje za účelom poskytovania služieb elektronicky, uzatvárania zmlúv a vykonávanie predaja tovaru, výrobkov a služieb objednaných Zákazníkom v internetovom obchode Silvexcraft, v prípade že Zákazník udelí súhlas ktorého sa týka §17 ustanovenie 1 týchto podmienok, taktiež na poskytovanie služby newslettera.

3. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom a taktiež k ich zmene alebo vymazaniu. Osobné údaje je možné po prihlásené na zákaznícky účet zmeniť, opraviť alebo vymazať. Zákazník poskytujúci svoje osobné údaje vyhlasuje, že poskytnuté ním osobné údaje sú jeho osobnými údajmi.

 

4. Podrobné ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov Zákazníka sú uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu Silvexcraft v záložke - Ochrana Osobných Údajov.§6

Podrobnosti o tovare

 

 

1. Firma Silvexcraft si vyhradzuje právo, že fotografie tovaru predstavené na internetovej stránke Silvexcraft sa môžu neznačne líšiť od skutočného vzhľadu prezentovaného tovaru, vzhľadom na špecifickos ponúkaných produktov spoločnosťou Silvexcraft.

2. Hmotnosť a množstvo strieborných alebo iných prvkov predávaných podľa hmotnosti - hmotnosť balenia (uvedené v gramoch) a počet kusov v balení sa môžu neznačne líšiť v hmotnosti a množstve do 5% (slovom: piatich percent), v porovnaní s údajmi zverejnenými na internetovej stránke Silvexcraft. Vyššie uvedené vyniká z minimálnych hmotnostných rozdielov rôznych výrobných partií.

3. Rozmery výrobkov ponúkaných firmou Silvexcraft, ako sú: dĺžka, šírka, priemery výrobkov alebo otvorov v niektorých špecifických produktoch, sú na informačné účely a môžu sa neznačne líšiť od skutočných rozmerov opísaných výrobkov o okolo 5% (slovne: päť percent), čo vyniká zo špecifikácie výrobkov a ich veľmi malých rozmerov.

4. V prípade takých výrobkov ako: retiazky, znamenia zverokruhu, písmenká, prstene, obrúčky; informácie o dostupnosti na sklade sa vzťahujú na rôzne dĺžky, modely a rozmery daného výrobku. V súvislosti s vyššie uvedeným, pri výbere konkrétnej dĺžky, modelu alebo rozmeru, existuje možnosť rozdielov z hľadiska skutočného dostupného množstva na sklade.


§7

 

Ceny a dane

 

 

1. Ceny tovaru v systéme Silvexcraft - ceny a tovaru dostupného v ponuke Silvexcraft sa menia každý pracovný deň (pondelok - piatok) v závislosti od trhovej ceny striebra, medzinárodných výmenných kurzov meny EUR, USD, YEN, PLN a taktiež od možných cien skladových zásob firmy Silvexcraft pre daný tovar.

2. Ceny tovaru ponúkaného spoločnosťou Silvexcraft sú cenami netto (čisté ceny). Sadzba dane je počítaná pri ukončení objednávky, v závislosti od druhu a miesta podnikania Zákazníka (napr. sadzba WDT - predaj v rámci EÚ s výnimkou Poľska pre podnikateľa s platným číslom EU VAT/DPH).


3. Ceny tovaru na objednávke: ceny objednaných výrobkov a tovaru sú platné na dobu 7 (slovne: siedmych) dní (vrátane 5 dní pracovných), od dátumu objednania. V prípade, že Zákazník nezaplatí cenu (100% hodnoty objednávky), zákaznícka objednávka bude zrušená 8 (slovne: ôsmy) deň od dňa objednania.

4. Cenou za nákup v spoločnosti Silvexcraft, ktorá vazäzuje Zákazníka, je cena tovaru uvedená v chvíli, keď si Zákazník želá uzavrieť kúpnu zmluvu na internetovej strane Silvexcraft, ktorá je zvýšená o náklady prepravy tovaru na adresu určenú Zákazníkom.

5. Daňové Predpisy:

a.) Spoločnosti na území Poľskej Republiky - vzťahuje sa sadzba dane z tovaru a služieb , tzn. dane VAT / DPH vo výške 23% ;

b.) Spoločnosti na území Európskej Únii ( s výnimkou Poľskej Republiky) - vzťahuje sa sadzba dane z tovaru a služieb , tzn. dane VAT / DPH vo výške 0% ( platný EU VAT/ EU DPH len v formáte napr. "DE 123...") ;

c.) Spoločnosti spoza územia Európskej Únii - vzťahuje sa sadzba dane z tovaru a služieb , tzn. dane VAT / DPH vo výške 0% ( NIP / IČO a DIČO nie sú povinné, keďže cena prepravy zahŕňa colnú daň ).

 

 

§ 8

Realizácia ObjednávkyKrok 1.

Platba za objednávku - realizácia objednávky sa začína vo chvíli, zaúčtovaním v spoločnosti Silvexcraft platby vo výške 100% hodnoty objednávky. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nebude možné dokončenie objednávky (príliš vzdialený dátum prepravy daného tovaru, nedostatok celého množstva tovaru skladom, atď.), preplatok spojený s objednávkou bude vrátený na uvedený bankový účet Zákazníka, alebo vymenený na poukaz, ktorý Zákazník bude môcť využiť pri ďalšej objednávke v Silvexcraft ( poukážka je platná 1 rok od dátumu jej vydania). Spôsob úhrady uvedeného preplatku, závisí od rozhodnutia Zákazníka.

Krok 2.

 

Dokumentácia platby - Silvexcraft po zaznamenaní platby za objednávku, vystaví doklad o predaji: Zálohová Faktúra VAT / DPH (za celú hodnotu objednávky), alebo Maloobchodná Faktúra VAT / DPH na podstave Pokladničného Bloku ( pre maloobchodných zákazníkov, ktorý neprevádzkuje podnikateľskú živnosť). Silvexcraft ako výrobca a veľkoobchodník (tzv. predajný systém B2B), ktorý slúži hlavne spolupráci spoločnostiam, si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky pre jednotlivých maloobchodných zákazníkov (bez čísla NIP / IČO / DIČO), vzhľadom na špecifikáciu činnosti firmy Silvexcraft (Veľkoobchodná Podnikateľská Činnosť). V takej situácii bude firmou Silvexcraft maloobchodný Zákazník informovaný o zrušeniu objednávky ako aj o jej dôvodoch.

Krok 3.

Preprava tovaru spolu s dokumentom WZ - ( Externé Vydanie Tovaru) na ktorom Zákazník obdrží podrobne uvedené všetky pozície zaslaného tovaru spolu s ich cenami.


§ 9

 

Podmienky realizácii objednávky a informačné povinnosti vzhľadom na Zákazníka, ktorý je Spotrebiteľom

 

 

 

1. Objednávka predstavuje predloženie ponuky na kúpu tovaru, ktorý je predmetom objednávky zo strany Spotrebiteľa.

2. Po zadaní objednávky Silvexcraft posiela na e-mailovú adresu uvedenú Spotrebiteľom v registračnom formulári informáciu, potvrdzujúcu prijatie objednávky Spotrebiteľa firmou Silvexcraft.

3. Na internetovej stránke, Silvexcraft poukazuje výrazným spôsobom, jasné a čitateľné informácie o spôsobe dodania tovaru ako aj akceptovaných platobných metódach.

4. Najneskôr v momente, keď si Spotrebiteľ želá uzavrieť kúpnu zmluvu s firmou Silvexcraft prostredníctvom jasných a zrozumiteľných informácií umiestnených na stránke internetového obchodu, Silvexcraft vykonáva svoje informačné povinnosti uvedené v Poľskom práve v čl. 12 zákona z dňa 30 Mája 2014 o právach spotrebiteľov a predovšetkým informácií týkajúce sa hlavnej charakteristiky služieb Silvexcraft, značky Silvexcraft, celkovej ceny, práva na odstúpenia od zmluvy.


5. Bezprostredne pred prepravou objednávky spoločnosť Silvexcraft poskytuje Spotrebiteľovi na internetovej stránke jasným a viditeľným spôsobom informácie o hlavnej charakteristike služieb, vrátane predmetu služby a spôsobu komunikácie so spotrebiteľom, celkovej cene za tovar vrátane daní, cien za prepravu, kuriérske služby.

6. Silvexcraft zabezpečuje, aby spotrebiteľ v čase objednania jasne potvrdil, že vie - je si vedomí, že objednávka zahŕňa povinnosť platby, čo nasleduje po kliknutí na pole " Potvrď objednávku s povinnosťou úhrady " .

7. Spotrebiteľ súhlasí s tým, že Silvexcraft môže zaslať faktúry DPH a opraviť faktúry elektronicky bez podpisu vystavovateľa na e-mailovú adresu uvedenú pri zadaní objednávky. Silvexcraft vystavuje, zasiela a archivuje faktúry DPH a faktúry v súlade so zákonom, najmä s ohľadom na ich integritu a pravosť.

8. V prípade, že spoločnosť Silvexcraft nemôže vykonať objednanú služby z dôvodu, že predmet služby nie je dostupný, informuje o tom Zákazníka na uvedenú pri objednávaní e-mailovú adresu alebo telefonicky a vracia platbu okamžite, najneskôr však v termíne 14 dní od uzavretia obchodnej zmluvy v prípade, že Zákazník vybral možnosť platby vopred.§ 10

 

Preprava tovaru

 

 

1. Štandardný postupo zasielania objednávky je jedna celková hromadná zásielka objednaného tovaru Zákazníka z danej objednávky.

2. Dostupná je možnosť prvej zásielky, dostupnej partie tovaru vo fáze dokončenia objednávky ktorú si Zákazník zvolí. Jedna objednávka zadaná Zákazníkom v systéme Silvexcraft môže byť so súhlasom alebo na žiadosť Zákazníka rozložená na niekoľko zásielok (dodatočné náklady každej zásielky sú hradené Zákazníkom).

3. Systém Silvexcraft automaticky počíta náklady na dodanie tovaru / zásielky tovaru Zákazníkovi, pričom uvedie cenu zásielky v hodnote objednaného tovaru.

4. Silvexcraft zároveň informuje,že v prípade ak Zákazník zadá netypický tovar v objednávke (váha, rozmer tovaru) je možné že cena zásielky objednaného tovaru v porovnaní do ceny automaticky vypočítanej systémom Silvexcraft (ak reálna cena zásielky tovaru, vynikajúca z cenníka kuriérskej firmy sa zmení alebo počítaný iným spôsobom než v aký ho vypočítal systém Silvexcraft) vzhľadom na hmotnosť alebo veľkosti balíka. V tomto prípade sa zástupca firmy Silvexcraft vždy spojí so Zákazníkom Silvexcraft ( telefonicky alebo e-mailovo) z dôvodu prijatia Zákazníkom zmenenej ceny za zásielku tovaru.

5. Po zaslaní zakúpeného tovaru spoločnosťou Silvexcraft, Zákazník obdrží na e-mailovú adresu správu s informáciou o objednávke Zákazníka, adresou zásielky, spôsob platby, ceny, kontaktné informácie so Zákazníckym Servisom Silvexcraft.§ 11

 

Platba – PayPal, Kreditová karta / debitová

 

 

1. Platby za objednaný tovar v Silvexcraft sú nastupujúce:

a.) V prípade že Zákazník má účet PayPal - peniaze budú poberané automaticky z dostupných prostriedkov na účte PayPal Zákazníka

b.)Silvexcraft umožňuje taktiež platby PayPal vo všetkých menách dostupných v systéme Silvexcraft

c.)3% poplatku z transakcie v systéme PayPal, alebo 1% poplatku z transakcie pri použití debitovej / kreditovej karty budú pripočítané do celkovej hodnoty / ceny objednávky

2. Silvexcraft neposkytuje dodatočné zľavy v prípade platby v hotovosti alebo prevodom na účet v inej mene za objednávku.

 

 

§ 12

 

Platba – Prevod na účet v inej mene


 

Záloha na bankový účet Silvexcraft

 

Údaje príjemcu platby:

 

SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp. k.

 

Orkana 5, 36-020 Tyczyn,

 

PoľskoPlatby v mene PLN (len pre objednávky zadané v mene PLN)


Názov banky: Santander Bank Polska Oddzial Rzeszow

 

IBAN účtu v cudzej mene v GBP: PL 62150011001211000673940000 WBKPPLPP

Platby v mene GBP (len pre objednávky zadané v GBP)

Názov banky: Santander Bank Polska Oddzial Rzeszow

 

IBAN účtu v cudzej mene v GBP: PL 62150011001211000673940000 WBKPPLPP

Platby v mene EUR (len pre objednávky zadané v EUR)

 

Názov banky: Santander Bank Polska Oddzial Rzeszow

 

Číslo IBAN účtu v cudzej mene v EUR: PL 47150011001211000436590000 WBKPPLPP

Platby v mene USD (len pre objednávky v mene USD)

 

Názov banky: Santander Bank Polska Oddzial Rzeszow

 

Číslo IBAN účtu v cudzej mene v USD: PL 45150011001211000629660000 WBKPPLPP

Platby v mene RON (len pre objednávky umiestnené v mene RON)

Názov banky: Santander Bank Polska Oddzial Rzeszow

Číslo IBAN účtu v cudzej mene v RON: PL 5910902590000000013529 5214

 

Swift: WBKPPLPP

 

§ 13

Stav dostupnosti tovaru

 


1. Stavy tovaru majú len informatívny charakter a určujú len približne predpokladaný dátum dodania tovaru objednaného Zákazníkom.

2. Stavy sa aktualizujú raz denne každý pracovný deň a počas prestávok medzi aktualizáciami sa môžu meniť.

3. Informácia o dostupnosti tovaru nezaručuje jeho okamžitú implementáciu. V prípade vypredania tovaru pred pristúpením do implementácií, čas realizácie objednávky môže byť dlhší.

Zákazník si je vedomí, že potreba vyrobiť novú partiu tovaru môže predĺžiť čas dokončenia a realizácie objednávky.

4. Jednotlivé farby znamenajú približne:

 

a) Zelená farba - zásielka do 1-10 pracovných dní

b) Šedá farba - odoslanie do 5-20 pracovných dní


5. Silvexcraft informuje, že v Sviatočnom období (Veľká noc, Vianoce) a počas Valentína, Dňa žien a Black Friday (Čierneho piatku) môže byť dodacia lehota dlhšia, čo súvisí s veľkým počtom objednávok zadaných v týchto obdobiach.


§ 14

 

Osobný nákup

 

 

1. Zákazníci, ktorí si chcú kúpiť šperky, ktoré sú v ponuke spoločnosti Silvexcraft, majú možnosť prísť osobne a nákupu hotových výrobkov (šperky) na mieste, v sídle spoločnosti Silvexcraft.

2. Pred plánovaným príchodom prosíme o kontakt s naším obchodným oddelením. Minimálna suma nákupu v sídle spoločnosti Silvexcraft je 1 000,00 PLN netto (slovami: jeden tisíc zlotých netto).

3. Kontaktná osoba - Kamil Sebzda - +48 17 2300 438

4. Na mieste, v sídle Silvexcraft, ponúkame široký výber retiazok, náušníc, príveskov, prstení, šperkových súprav, atď. Osobný nákup platí len pre hotové výrobky. Ostatné produkty musia byť objednané online prostredníctvom predajného systému Silvexcraft.§ 15

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy - Spotrebiteľ1. S výhradou ustanovenia 2. , Zákazník, ktorý je spotrebiteľom a ktorý uzavrel kúpnu zmluvu na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodov a bez akýchkoľvek nákladov. V prípade odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov sa zmluva považuje za neuzatvorenú.

2. Na splnenie vyššie uvedeného oprávnenia Zákazník, ktorý je spotrebiteľom predkladá spoločnosti Silvexcraft vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1 k týmto Všeobecným Obchodným Podmienkam.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy spôsobom uvedeným v tomto odseku je Zákazník povinný vrátiť nezmenený výrobok/tovar spoločnosti Silvexcraft na adresu: SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp. k., so sídlom v Orkana 5, 36-020 Tyczyn, Poľsko

4. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa spotrebiteľovi neposkytuje v prípadoch podrobne uvedených v Poľskom práve v čl. 38 zákona z 30 Mája 2014 o právach spotrebiteľov m. in. ak je predmetom služby neprefabrikovaný predmet, vyrobený podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb.

5. Spoločnosť Silvexcraft vráti Zákazníkovi všetky platby vykonané Zákazníkom najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia spotrebiteľského vyhlásenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

6. Spotrebiteľ, ktorý využíva zákonné právo na odstúpenie od zmluvy, znáša iba priame náklady na vrátenie tovaru.

7. Silvexcraft môže zadržať vrátenie platby, ktoré prijal od spotrebiteľa, až do prijatia späť tovaru od spotrebiteľa, alebo doručenia dôkazu o zaslaní a vrátení spotrebiteľom v závislosti od toho, ktorá udalosť nastane skôr.

8. Silvexcraft vracia platbu za odoslaný spätne tovar na základe obsahu dokumentu potvrdzujúceho kúpu tovaru od spoločnosti Silvexcraft.

9. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Produktu v dôsledku jeho používania spôsobom, ktorý presahuje rámec toho, čo je nevyhnutné na stanovenie účelu, vlastností a funkcií tovaru.
§ 16

Postup procesu reklamácie a záruky týkajúce sa spotrebiteľov1. Silvexcraft zodpovedá spotrebiteľovi za vady tovaru, založené na záruke za podmienok stanovených v ustanoveniach Občianskeho zákonníka.

2. Reklamácie a sťažnosti na tovar objednaný v internetovom obchode Silvexcraft musia byť zaslané na e-mailovú adresu: [email protected].

3. Podanie reklamácie sa môže uskutočniť prostredníctvom formulára Reklamácie, ktorý je k dispozícii na webovej stránke internetového obchodu,
kliknutím na tlačidlo stiahnete formulár reklamácie.

4. Silvexcraft na podanú reklamáciu reaguje do 14 dní od dátumu ich podania, ako aj informuje spotrebiteľa o ďalšom priebehu konania.

5. V prípade vadného tovaru (tovar s vadou), môže spotrebiteľ predložiť vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpení od kúpnej zmluvy, avšak pokiaľ spoločnosť Silvexcraft okamžite a bez nadmerných nepríjemností pre spotrebiteľa nevymení chybný výrobok na výrobok bez vád, alebo neodstráni vadu. Tento proces sa však neuplatňuje v prípade, že tovar bol už vymenený alebo opravený firmou Silvexcraft alebo spoločnosť Silvexcraft nesplnila povinnosť nahradiť tovar tovarom bez vád alebo odstrániť vadu. Znížená cena by mala zostať v takom pomere k cene vyplývajúcej zo zmluvy, v ktorej hodnota Tovaru s vadou zostáva v hodnote Tovaru bez vady. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, v prípade že vada je irelevantná.

6. Spotrebiteľ môže namiesto navrhnutého spoločnosťou Silvexcraft odstránenia vady žiadať výmeny tovaru na tovar bez vád. Pokiaľ nie je možné odstrániť vadu a ukončiť proces odstránenia vady tovaru do súladu so znením kúpnej zmluvy takým spôsobom, ktorý si zvolil spotrebiteľ, alebo v prípade že by to vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní s metódou navrhnutou spoločnosťou Silvexcraft.

7. V prípade výrobku s vadu, môže spotrebiteľ požadovať výmenu tovaru na tovar bez vád, alebo odstránenia vady. Silvexcraft môže odmietnuť kompenzáciu požiadavky spotrebiteľa, ak nie je možné odstrániť vadu na chybnom tovare do súladu so znením kúpnej zmluvy spôsobom zvoleným spotrebiteľom, alebo by vyžadoval nadmerné náklady v porovnaní s druhým možným spôsobom ako odstrániť vadu do súladu so znením kúpnej zmluvy. Silvexcraft je zodpovedný za záruku, ak sa fyzická vada potvrdila / našla do dvoch rokov.

8. Spotrebiteľ, ktorý uplatní práva vyplývajúce zo záruky, je povinný dodať/ odoslať vadný tovar na adresu spoločnosti Silvexcraft. V prípade opravy, alebo výmeny tovaru za nový výrobok, spoločnosť Silvexcraft vráti potrebné náklady, ktoré vzniknú spotrebiteľovi, vrátane nákladov na dodanie tovaru do spoločnosti Silvexcraft, okamžite, najneskôr však do 14 kalendárnych dní od kladnej odpovedi na reklamáciu.

9. V prípade vyhlásenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, alebo zníženia ceny, Silvexcraft vráti cenu tovaru ktorú zaplatil Spotrebiteľ, vzniknuté náklady na odoslanie Spotrebiteľom tovaru do spoločnosti Silvexcraft a ďalšie relevantné a nevyhnutné náklady súvisiace s reklamáciou okamžite, najneskôr však do 14 kalendárnych dní od kladnej odpovedi na reklamáciu.

10. Vrátenie platby sa uskutočňuje rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe Zákazníka, tzn. na bankový účet, z ktorého bol uskutočnený prevod za Tovar, alebo na bankový účet spojený s platobnou alebo kreditnou kartou, ktorá bola použitá na platbu za Tovar. Ak však Zákazník vybral možnosť zaplatenia za tovar - na dobierku, platba sa vráti na číslo bankového účtu, ktoré Zákazník poskytol prostredníctvom e-mailového formulára, čo nepredstavuje žiadne náklady pre Zákazníka, ale vyžaduje si výrazný súhlas Zákazníka.

11. Reklamácie na podstave neuskutočnenia alebo nesprávneho vykonania spracovania elektronických platieb uskutočnených prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného nástroja by mali byť smerované do banky ktorá vystavila Vašu platobnú kartu - v súlade s ustanoveniami Poľského zákona z 19 Augusta 2011 o platobných službách (Zbierka zákonov č. 199, položka 1175 v znení neskorších predpisov.) a zákona z 12 Septembra 2002 o elektronických platobných nástrojoch (Zbierka zákonov č. 169, položka 1385, v znení neskorších predpisov).

12. Reklamácie týkajúce sa poskytovania služieb spoločnosťou Silvexcraft elektronicky (najmä v súvislosti s technickou podporou a fungovaním webovej stránky: www.silvexcraft.eu) je možné zaslať e-mailom {e-mail adresa: [email protected]} s podrobným opisom technického problému.

13. Zodpovednosť spoločnosti Silvexcraft voči Zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom z dôvodu záruky za fyzické a právne vady tovaru , ktoré sú uvedené v Poľskom práve v čl. 556 Občianskeho zákonníka - 576 Občianskeho zákonníka je vylúčená.

14. Reklamácie budú posudzované na základe obsahu dokumentu potvrdzujúceho kúpu tovaru od Silvexcraftu.
§ 17

 

Newsletter


1. Zákazník sa môže dohodnúť na objednaní služby newsletter (predplatné). Služba newsletteru sa opiera na pravidelnom zasielaní newsletteru na vopred uvedenú e-mailovú adresu informačným systémom Silvexcraft a taktiež správ obsahujúcich marketingový obsah (obchodné informácie) spoločnosti Silvexcraft a prípadne jej obchodných partnerov (vrátane obsahu týkajúce sa produktov Silvexcraft a prípadne jej obchodných partnerov a cenových akcií a zliav). Odoberanie newslettera sa vykonáva výberom príslušnej možnosti v registračnom formulári alebo neskôr v "Môj účet"> "Vaše údaje"> "Dostávať exkluzívne ponuky a zľavy od spoločnosti Silvexcraft (Newsletter)".

2. Predplatné/ Subskribovanie newsletteru je dobrovoľné a bezplatné. Služba newsletteru je poskytovaná na dobu neurčitú a Zákazník ju môže kedykoľvek zrušiť.

3. Zákazník sám môže kedykoľvek zrušiť službu subskribovania /predplatného, na zrušenie je potrebné od-škrtnutie príslušného políčka v "Môj účet"> "Vaše údaje"> "Získať exkluzívne ponuky a zľavy od spoločnosti Silvexcraft (Newsletter)".


§ 18

Vážnosť

 

 

Ak je akékoľvek ustanovenie týchto Obchodných Podmienok vyhlásené za neplatné súdnym rozhodnutím, zostávajúce ustanovenia pozostávajú naďalej platné.


 

§ 19

Vyhlásenia Silvexcraft


1. Silvexcraft týmto vyhlasuje, že zloženie kovových prvkov na výrobu šperkov (vyrábaných alebo dovážaných firmou Silvexcraft) ponúkaných spoločnosťou Silvexcraft je podrobne uvedený v popise každého z ponúkaných produktov.

2. Silvexcraft týmto vyhlasuje, že klenoty Crystals from Swarovski pochádzajú z firmy Swarovski so sídlom v Triesene v Lichtenštajnsku. Silvexcraft nadobúda kamene priamo vo firme Swarovski, na základe zmluvnej dohody medzi stranami.
§ 20

Platné Právo


 

Právo uplatniteľné na zmluvu medzi Zákazníkom a spoločnosťou Silvexcraft, ktorej predmetom sú služby poskytované spoločnosťou Silvexcraft za podmienok uvedených v Obchodných Podmienkach, je Poľský zákon. Prijatím obsahu týchto Obchodných Podmienok strany týmto prijali Poľské právo ako platné právo.


§ 21

 

Záverečné ustanovenia

 

1. Silvexcraft na štatistické účely a s účelom zabezpečenia najvyššej kvality služieb využíva informácie uložené serverom na koncovom zariadení zákazníka,ktoré sú potom včítané pri každom pripojení internetového prehliadača (tzv. Cookies). Zákazník môže kedykoľvek špecifikovať podmienky ukladania alebo sprístupnenia internetového obchodu Silvexcraft do cookies pomocou nastavení svojho webového prehliadača, vrátane zmeny nastavení prehliadača tak, aby takéto súbory neprijímal alebo neinformoval o ich prenose. Upozorňujeme však, že neprijímanie súborov cookie môže spôsobiť ťažkosti pri používaní internetového obchodu Silvexcraft. Používanie prehliadača, ktorého nastavenia Zákazníkovi umožňujú ukladať cookies do svojho zariadenia, znamená, že súhlasí s uložením vyššie uvedených súborov do svojho zariadenia. Viac informácií v tejto oblasti je zahrnutých v zásadách ochrany osobných údajov.

2. Jazykom zmlúv uzatváraných so spoločnosťou Silvexcraft je Poľština.

3. Spoločnosť Silvexcraft si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných Podmienok z dôležitého dôvodu, akou je:

a.) nutnosť prispôsobiť Obchodné Podmienky platným právnym predpisom, ktoré majú priamy vplyv na tieto Obchodné Podmienky a ktoré majú za následok potrebu upraviť Obchodné Podmienky tak, aby boli v súlade so zákonom;

b.) nutnosť prispôsobiť Obchodné Podmienky právnym odporúčaniam, príkazom, rozsudkom, rozhodnutiam, výkladom, usmerneniam alebo rozhodnutiam oprávnených verejných orgánov;

c.) rozšírenie alebo zmena funkčnosti internetového obchodu Silvexcraft vrátane zavedenia nových služieb poskytovaných elektronicky alebo zmenou existujúcej funkčnosti internetového obchodu Silvexcraft;

d.) zmena technických podmienok poskytovania služieb elektronicky;

e.) nutnosť odstránenia nejasností, chýb alebo administratívnych chýb, ktoré by sa mohli vyskytnúť v Obchodných Podmienkach;

f.) zmena kontaktných údajov, názvov, identifikačných čísel, elektronických adries alebo internetových odkazov (linkov) uvedených v Obchodných Podmienkach;

g.) prevencia pred zneužívaním;

h.) zlepšenie zákazníckych služieb;

i.) zmena kontraktačného procesu v systéme internetového obchodu Silvexcraft.

4. Upravené Obchodné Podmienky budú sprístupnené v systéme internetového obchodu Silvexcraft. Silvexcraft bude informovať o zmene Obchodných Podmienok zaslaním Zákazníkom na e-mailovú adresu priradenú k ich účtu správu s upozornením na zmenu Obchodných Podmienok.

5. Upravené Obchodné Podmienky sú záväzné pre Zákazníka, ktorý nepožiada o odstúpenie od zmluvu o účte v internetovom obchode Silvexcraft (účet nezruší za podmienok stanovených v § 3 ods. 7 týchto Obchodných Podmienok) pred dátumom vstúpenia do účinnosti novelizovaných predpisov.


6. Zmena Obchodných Podmienok nebude mať vplyv na objednávky, ktoré boli prijaté pred takouto zmenou, ktoré sú implementované na základe predchádzajúcich pravidiel.

7. Tieto Obchodné Podmienky sú záväzné a plané od 25 Mája 2018 (25.05.2018).

8. Akékoľvek spory, ktoré môžu vzniknúť pri spolupráci Zákazníka a spoločnosti Silvexcraft, týkajúce sa poskytovania služieb spoločnosťou Silvexcraft, ktorým sa nepodarilo zabrániť reklamačným konaním, budú riešené vo Všeobecnom súde, ktorý je správne pripísaný k miestu sídla spoločnosti Silvexcraft. Vyššie uvedená právomoc miestneho súdu sa nevzťahuje na Zákazníkov spoločnosti Silvexcraft, ktorí sú spotrebiteľmi, pre ktorých je platný príslušný Poľský Všeobecný Súd.

9. V prípadoch, na ktoré sa tieto Obchodné Podmienki nevzťahujú, platia príslušné Poľské predpisy Občianskeho zákonníka a taktiež iné platné Poľské zákony.