OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOVI. Úvod :

Internetový obchod SILVEXCRAFT prevádzkovaný na internetovej adrese: www.silvexcraft.eu firmy SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp. K. pripisuje mimoriadny význam ochrane súkromia svojich klientov v súvislosti s prenosom osobných údajov na oddelenie kontaktu so zákazníkmi, pričom sa zaväzuje chrániť súkromie svojich používateľov a berú vážne na svoju zodpovednosť bezpečnosť ich údajov.

Používateľ bude vždy jasne a transparentne informovaný o tom, ktoré informácie sú zbierané a v akom účele a čo s nimi podnikne.

Zásady Ochrany osobných údajov stanovujú:

Aké osobné údaje sú hromadené a spracované v súvislosti so Zákazníkom a používaním internetových stránok a služieb online firmy Silvexcraft.

 • Odkiaľ získava údaje;

 • Čo robí s týmito údajmi;

 • Ako ukladá údaje;

 • Komu odovzdáva / zverejňuje údaje;

 • Ako implementuje právo Zákazníka na ochranu údajov;

 • Ako dodržiava zásady ochrany údajov.

Všetky osobné údaje sú hromadené a spracúvané v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov platnými v Poľsku a Európskej únii.


II. Vymedzenie pojmov:

Správca – správca osobných údajov uvedený v III. bode Ochrany Osobných Údajov

Osobné údaje - všetky informácie o fyzickej osobe identifikovanej alebo identifikovateľnej jedným alebo viacerými špecifickými faktormi určujúcimi fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu vrátane IP zariadenia, údajov o polohe, internetového identifikátora a zhromaždených informácií prostredníctvom cookies a iných podobných technológií.

OOU – Ochrana Osobných Údajov

GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27 Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a zrušení smernice 95/46 / ES.

Servis/ Internetová stránka - webová stránka spravovaná správcom na internetovej stránke www.silvexcraft.eu

Užívateľ – každá fyzická osoba, ktorá navštívi Servis, prípadne využíva jednu alebo niekoľko funkcií opísaných v OOU.


III . Údaje Správcu osobných údajov:

Firma Silvexcraft informuje, že správcom Osobných údajov je Silvexcraft Sp. z o.o. Sp. K. so sídlom Orkana 5, 36-020 Tyczyn, Poľsko, s nasledujúcimi číslami: NIP: 5170373027, REGON: 363361395, zapísaná v registri podnikateľov Národného Súdneho Registra, Okresným Súdom v Rzeszowe, XII Ekonomického Oddelenia Národného Súdneho Registra s číslom 0000588340 a názvom „Silvexcraft”. Kontakt so spoločnosťou Silvexcraft týkajúci sa ochrany osobných údajov je k dispozícii na nasledujúcej adrese: [email protected].


IV. Inšpektor pre Ochranu Osobných Údajov:

Silvexcraft má dozorného inšpektora pre ochranu osobných údajov - v súčasnosti je to pán Maciej Strączkowski, ktorý ochotne pomôže so všetkými otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, najmä odpovie na všetky otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov. Kontakt s inšpektorom je možný na nasledujúcej e-mailovej adrese: [email protected].


V. Ciele a dôvody spracovania osobných údajov:

Na poskytovanie služieb v súlade s rozsahom podnikania spoločnosť Silvexcraft spracováva osobné údaje Zákazníka - na rôzne účely, ale vždy v súlade so zákonom. Nižšie uvedené konkrétne účely spracovania osobných údajov spolu s právnym základom.


 • Registrácia účtu na Internetovom Servise/ Internetovej stránke Silvexcraft :

Osoby, ktoré sa zaregistrujú v internetovom servise Silvexcraft, sú povinné poskytnúť potrebné údaje a označiť ich ako povinné na vytvorenie a servis účtu. V prípade ich neuvedenia, bude to mať za následok nemožnosť utvorenia účtu. Vyššie uvedené údaje sú pretvárané prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je k dispozícii na www.silvexcraft.eu.

Osobné údaje sú spracúvané:

 • Za účelom poskytovania služieb súvisiacich s prevádzkou a servisom účtu v internetovom obchode Silvexcraft - právnym základom pre spracovanie je nevyhnutnosť spracovania na plnenie zmluvy (§ 6 ods. 1 písm. b zákona GDPR). Eventuálne v oblasti fakultatívnych údajov je právnym základom na spracovanie súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a zákona GDPR);

 • na analytické a štatistické účely - právnym základom spracovania je oprávnený záujem správcu (§ 6 ods. 1 písm. f zákona GDPR) spočívajúci v analyzovaní činnosti Zákazníka na internetovej stránke a spôsobe používania účtu, ako aj ich preferencií slúžiace na zlepšenie funkcií servisu;

 • za účelom prípadného ustálenia a nároku na vymáhanie pohľadávok, alebo obhajoby proti ním - čo stanový právny základ na spracúvanie v záujme správca servisu (§ 6 ods. 1 písm. f zákona GDPR) na ochranu jeho práv;

 • pre marketingové účely správca - podrobný opis účelov v a právnych podstáv, ktoré sa nachádzajú v záložke marketing a priamy marketing.


 • Používanie internetového Servisu:


Osobné údaje všetkých osôb používajúcich internetový servis (vrátane IP adresy alebo iných identifikátorov a informácií zhromaždených prostredníctvom cookies alebo iných podobných technológií) spracúva správca:


 • za účelom poskytovania služieb elektronicky v rozsahu sprístupnenia Užívateľom obsahu zhromaždeného na internetovej stránke, sprístupnenia kontaktných formulárov - v tomto prípade právnym základom pre spracovanie, je nevyhnutnosť spracovania na vyplnenie zmluvy (§ 6 ods. 1 písm. b zákona GDPR);

 • na účely procesu reklamácie - právnym základom na spracovanie je nevyhnutnosť spracovania na plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b zákona GDPR); na analytické a štatistické účely - právnym základom spracovania je oprávnený záujem správca (článok 6 ods. 1 písm. r zákona GDPR), spočívajúci v analyzovaní činnosti Zákazníka na internetovej stránke a spôsobe používania účtu, ako aj ich preferencií slúžiace na zlepšenie funkcií servisu;

 • za účelom prípadného ustálenia a nároku na vymáhanie pohľadávok, alebo obhajoby proti ním - čo stanový právny základ na spracúvanie v záujme správca servisu (§ 6 ods. 1 písm. f zákona GDPR) na ochranu jeho práv;

 • pre marketingové účely správca - podrobný opis účelov v a právnych podstáv, ktoré sa nachádzajú v záložke marketing a priamy marketing.


 • Objednávanie na interernotovej stránke Silvexcraft:

Objednanie (nákup tovaru) Zákazníkom internetového obchodu Silvexcraft je bezprostredne zviazané so spracovaním jeho osobných údajov. Poskytnutie údajov označených ako povinné, je potrebné na prijatie a spracovanie objednávky; a ich neuvedenie má za následok neprijatie a neuskutočnenie objednávky.


Osobné údaje sú spracúvané:

 • za účelom realizácie objednávok - právnym základom na spracovanie je nevyhnutnosť spracovania na plnenie zmluvy (§ 6 ods. 1 písm. b zákona GDPR); Eventuálne v oblasti fakultatívnych údajov je právnym základom na spracovanie súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a zákona GDPR);

 • za účelom plnenia zákonných povinností správcu vyplývajúcich najmä z daňových predpisov a účtovných predpisov - právnym základom na spracovanie je zákonná povinnosť (§ 6 ods. 1 písm. c zákona GDPR);

 • na analytické a štatistické účely - právnym základom spracovania je oprávnený záujem správcu (§ 6 ods. 1 písm. f zákona GDPR) spočívajúci v analyzovaní činnosti Zákazníka na internetovej stránke a spôsobe používania účtu, ako aj ich preferencií slúžiace na zlepšenie funkcií servisu;

 • za účelom prípadného ustálenia a nároku na vymáhanie pohľadávok, alebo obhajoby proti ním - čo stanový právny základ na spracúvanie v záujme správca servisu (§ 6 ods. 1 písm. f zákona GDPR) na ochranu jeho práv;

 • Kontaktný Formulár:

 

Správca poskytuje možnosť kontaktovať ho, prostredníctvom elektronického kontaktného formulára. Použitie formulára vyžaduje zadanie osobných údajov potrebných na skontaktovanie Užívateľa a odpovedanie na jeho otázky a žiadosti. Poskytnutie údajov označených ako povinné, je potrebné na prijatie a spracovanie kontaktného formulára; a ich neuvedenie má za následok neprijatie a nemožnosti kontaktovania sa s Užívateľom.

Osobné údaje sú spracúvané:


 • za účelom identifikácie Odosielateľa a spracovania jeho otázok zaslaného na poskytnutom formulári - v tomto prípade právnym základom pre spracovanie, je nevyhnutnosť spracovania na vyplnenie zmluvy (§ 6 ods. 1 písm. b zákona GDPR)o poskytnutí služby;

 • na analytické a štatistické účely - právnym základom spracúvania je oprávnený záujem správca (§ 6 ods. 1 písm. f zákona GDPR) o vedení evidencie štatistík otázok, ktoré Užívatelia prostredníctvom internetovej stránky nahlásili s cieľom zlepšenia funkcií servisu;

   

 • Marketing:

 

Správca spracúva osobné údaje Užívateľov za účelom marketingových činností, ktoré sa môžu zakladať na :

 • posielaní e-mailových oznámení o zaujímavých ponukách alebo obsahu, ktoré v niektorých prípadoch obsahujú obchodné informácie;

 • vykonávanie iných druhov činností súvisiacich s priamym marketingom tovarov a služieb (zasielanie obchodných informácií elektronicky);

 • realizovanie marketingových činností v niektorých prípadoch Správca používa profilovanie, tzn. prostredníctvom takzvanej geo-lokácie, získavanie poznatkov o krajine bydliska Užívateľa, používanie internetového obchodu Silvexcraft a tzv. segmentácia - to znamená výber Zákazníkov, ktorí neuskutočnili žiadne objednávky od registrácie svojho účtu v internetovom obchode Silvexcraft, účelom zaslania ponuky alebo akciového kódu takémuto Užívateľovi na e-mailovú adresu uvedenú Užívateľom. To znamená, že z dôvodu automatického spracovania údajov správca vyhodnotí vybrané faktory týkajúce sa fyzických osôb za účelom analyzovať ich zachovania alebo vytvorenia prognózy.

 • v prípade spracovania údajov pre vyššie uvedené marketingové účely, s výnimkou tých, ktoré sú implementované ako súčasť newslettera, ktorý funguje na základe Obchodných Podmienok, základom pre takéto spracovanie je plnenie cieľov vyplývajúcich zo zákonne odôvodnených záujmov realizovaných správcom (§ 6 ods. 1 písm. f zákona GDPR).

   

 • Priamy marketing:

 

Priamy marketing:Ak Užívateľ súhlasí so zasielaním marketingových informácií prostredníctvom e-mailu, SMS a iných elektronických komunikačných prostriedkov, osobné údaje Užívateľa budú spracované za účelom zaslania takýchto informácií. Základom pre spracovanie údajov je oprávnený záujem spoločnosti Silvexcraft spočívajúci v zasielaní marketingových informácií v rámci súhlasu Užívateľa (priamy marketing). Užívateľ má právo namietať proti spracovaniu údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Dáta budú na tento účel uchovávané počas trvania legitímneho záujmu spoločnosti Silvexcraft, pokiaľ sa užívateľ nebude brániť prijímaniu informácií.

 

 • Sociálne portále:

 

Správca spracúva osobné údaje Užívateľov, ktorí navštevujú profily správcov v sociálnych médiách (Facebook, Instagram, You Tube, Twitter, Pinterest). Tieto údaje sa spracúvajú len v súvislosti s udržiavaním profilu, vrátane informovania Užívateľov o aktívnosti správcu a reklamovanie rôznych typov udalostí, služieb a produktov, ako aj za účelom komunikácie s Užívateľmi prostredníctvom funkcií dostupných v sociálnych médiách. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov správcom na tento účel je jeho oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f zákona GDPR), ktorý spočíva v podpore vlastnej značky a budovaní a udržiavaní spoločnosti súvisiacej s obchodnou značkou.

 • Reklamačný proces / Vybavenie Reklamácie:

 

Za účelom prijatia a vybavenia reklamácie, spracúva sa osobné údaje, ako napríklad:

meno a priezvisko, e-mailovú adresu, číslo objednávky alebo:

adresu zásielky - v prípade vrátenia sumy počtovým prevodom, alebo,
číslo bankového účtu - v prípade vrátenia sumy bankovým prevodom.


Právnym základom pre takéto spracovanie údajov je (čl. 6 ods. 1 písm. b zákana GDPR), ktoré umožňuje spracúvanie osobných údajov, ak sú potrebné k vyhotoveniu zmluvy alebo podniknúť kroky zvierajúce zmluvy.


 • E-mailové upozornenia

 

Za účelom zaslania e-mailových oznámení Zákazníkovi v súvislosti s vykonávanou objednávkou spracovávané sú tieto osobné údaje: e-mailová adresu a číslo objednávky.

Právnym základom pre takéto spracovanie údajov je (čl. 6 ods. 1 písm. f zákona GDPR), ktoré umožňuje spracúvanie osobných údajov, ak týmto spôsobom Správca Osobných Údajov vykonáva svoj oprávnený záujem (v tomto prípade je v záujme spoločnosti informovať Zákazníka o činnostiach súvisiacich s poskytovaním služby s úmyslom na zvýšenie komfortu používania internetovej stránky);


 • Telefonický kontakt:

 

Za účelom komunikácie a možnosti kontaktovania sa so Zákazníkom v záležitostiach súvisiacich s implementáciou objednávky, spracovávané sú tieto osobné údaje: telefónne číslo, číslo objednávky.
Právnym základom pre takéto spracovanie údajov je (čl. 6 ods. 1 písm.

a zákona GDPR), ktoré umožňuje spracúvanie osobných údajov na základe udeleného dobrovoľného súhlasu;


 • Registre a záznamy o GDPR:

S cieľom vytvoriť registry a záznamy týkajúce sa GDPR, vrátane napr. registra klientov, ktorí vzniesli námietky zhodne v súlade s nariadením GDPR, spracúvané sú osobné údaje, ako: meno a priezvisko, e-mailová adresa, pretože po prvé: ustanovenia zákona GDPR kladú presne určené dokumentačné povinnosti na preukázanie zhodnosti a zodpovednosti; po druhé: v prípade, že Zákazník vzniesol námietky proti spracovaniu osobných údajov na marketingové účely, sú spracúvané údaje len z dôvodu predchádzania a prestaniu používania priameho marketingu, pretože s tým nesúhlasí.
Právnym základom takéhoto spracovania údajov je v prvom rade (čl. 6 ods. 1 písm. c zákona GDPR), ktoré umožňuje spracúvanie osobných údajov, ak je to potrebné aby správca osobných údajov mohol plniť svoje povinnosti podľa zákona;

po druhé (čl. 6 ods. 1 pídm. f zákona GDPR), ktoré umožňuje spracúvanie osobných údajov, za účelom že, správca osobných údajov vykonáva svoj oprávnený záujem (v tomto prípade je v záujme spoločnosti mať vedomosti o osobách, ktoré si nárokujú svoje práva vyplývajúce z GDPR);

 

 • Cookies:

 

Za účelom používania cookies na internetovej stránke, spracovávané sú takéto textové informácie (cookies budú opísané v samostatnej časti). Právnym základom takéhoto spracovania je(čl. 6 ods. 1 písm. a zákona GDPR), ktoré umožňuje spracúvanie osobných údajov na základe udeleného dobrovoľného súhlasu (pri prvom prístupe na webovú stránku budete požiadaný o povolenie na používanie súborov cookies);


 • Spravovanie internetovej stránky:


Za účelom spravovania internetovej stránky spracovávané sú tieto osobné údaje: IP adresa, dátum a čas servera, informácie o internetovom prehliadači, informácie o operačnom systéme - tieto údaje sa automaticky ukladajú do tzv. serverov, pri každom použití internetovej stránky patriacej spoločnosti. Internetovú stránku by nebolo možné spravovať bez použitia servera a automatického ukladania. Právnym základom pre takéto spracovanie údajov je (čl. 6 ods. 1 písm. f zákona GDPR), ktoré umožňuje spracúvanie osobných údajov, ak týmto spôsobom Správca Osobných Údajov vykonáva svoj oprávnený záujem (v tomto prípade je záujmom Spoločnosti spravovať internetovú stránku);

 

 • Komentáre na internetovej stránke 

 

Za účelom uverejnenia komentáru na internetovej stránke internetového obchodu Silvexcraft, spracúvané sú osobné údaje, ako: meno a priezvisko. Právnym základom takéhoto spracovania je (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR), ktorý umožňuje spracúvanie osobných údajov na základe udelenia dobrovoľného súhlasu (v tomto prípade predpokladáme, že uverejnenie komentára je súbežným súhlasom na spracovanie osobných údajov).


VI. Cookies :

1. Silvexcraft na svojej internetovej stránke, rovnako ako iné podmety, používa tzv. cookies,takže krátke textové informácie uložené v počítači, telefóne, tablete alebo inom zariadení Užívateľa. Môžu byť prečítané systémom, ako aj systémami iných podnetov, ktorých služieby sú využívané (napr. Facebook, Google).

2. Cookies spĺňajú na internetových stránkach veľa funkcií, najčastejšie užitočné, ktoré Silvexcraft skúsi popísať nižšie (ak sú informácie nedostatočné, kontaktujte firmu Silvexcraft):

 • zabezpečenie bezpečnosti - cookies sa používajú na identifikáciu a autentifikáciu užívateľov a na zabránenie neoprávneného využitia panelu Zákazníka, z ťoho vyniká, že používané sú na ochranu osobných údajov zákazníka - pred neoprávneným prístupom;

 • vplyv na procesy a efektívnosť používania internetovej stránky - cookie sa používajú na zabezpečenie efektívneho fungovania internetovej stránky a na používanie funkcií, ktoré sú na nej dostupné, čo je možné, okrem iného,vďaka zapamätaniu nastavení medzi nasledujúcimi návštevami na stránke. Vďaka ním je možné efektívne používať a prechádzať internetovou stránkou a jednotlivými podstránkami;

 • stav relácie - cookies často obsahujú informácie o tom, ako návštevníci používajú internetovú stránku, napríklad ktoré podstránky sa zobrazujú najčastejšie. Umožňujú tiež identifikáciu chýb zobrazených na niektorých podstránkach. Cookies slúžia na uloženie tzv. "Stavu relácie" , ktorý pomáha zlepšovať kvalitu služieb a zvyšovať komfort prehliadania strany;

 • zachovanie stavu relácie - ak sa Zákazník prihlási do svojho panela, cookies umožňuje udržiavanie relácie. To znamená, že po zmene na inú podstránku nemusíte znova zadávať svoje prihlasovacie meno a heslo, čo prispieva k pohodliu používania webovej stránky;

 • vytváranie štatistík - cookies sa používajú na analýzu toho, ako Užívatelia používajú internetovú stránku (koľko otvára internetovú stránku, ako dlho zostávajú na tejto internetovej stránke, ktorý obsah vyvoláva najväčší záujem atď.). Vďaka tomu je možné neustále zdokonaľovať internetovú stránku a upravovať jej prevádzku podľa preferencií užívateľov. Za účelom sledovania aktívnosti a vytvárania štatistík, používané sú nástroje Google, ako napríklad Google Analytics, okrem raportov o štatistikách používania internetových stránok môže slúžiť Google Analytics spolu s niektorými z vyššie popísaných súborov cookies, slúžia aj na zobrazenie relevantnejšieho obsahu pre užívateľa v službách Google (napr. vo vyhľadávacom nástroji Google) v celom internete.

 • využívanie sociálnych funkcií - na internetovej stránke sú tzv. pixel Facebook a Instagram, ktorý umožňuje používať stránky na týchto portáloch napríklad do kliknutia na "páči sa mi to". Avšak aby to bolo možné, je nutné použiť cookies poskytované službou Facebook a Instagram.

3. Dôležité je, že mnoho súborov cookies sú pre nás anonymizované - bez akýchkoľvek ďalších informácií, na základe ktorých nieje možné identifikovať totožnosť Zákazníka.

4. Internetové stránky sú nastavené tak, že umožňujú internetovému prehliadaču používať na zariadení súbory cookies, takže pri prvej návšteve ak Zákazník súhlasí s používaním súborov cookies. Ak však počas prehliadania internetových stránok Zákazník viac nechce používať súbory cookies, môže zmeniť nastavenia v internetovom prehliadači - úplne zablokovať automatickú podporu súborov cookies alebo požiadať o upozornenie vždy, keď sú súbory cookies umiestnené na zariadení. Nastavenia je možné kedykoľvek zmeniť.

5. Rešpektujúc autonómiu všetkých Užívateľov tejto internetovej stránky, Silvexcraft upozorňuje, že zakázanie alebo obmedzenie používania súborov cookies, môže spôsobiť vážne problémy pri používaní internetových stránok, napr. vo forme nutnosti prihlásenia sa na každú podstránku, dlhšej doby načítania stránky , obmedzenia týkajúcich sa používania funkcií, obmedzenia týkajúce sa stránky Facebook atď.


VII. Právo na odvolanie súhlasu:


1. V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu Užívateľa, svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať - podľa vlastného uváženia.

2. Ak chce Užívateľ svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať, vystačí :

 • poslať e-mail priamo do firmy Silvexcraft na e-mailovú adresu [email protected] , alebo

 • poslať e-mail Inšpektorovi pre OOU na e-mailovú adresu [email protected] , alebo

 • zaznačiť príslušné okno na paneli klienta v záložke "Môj Účet" → "Vaše Údaje" , alebo

 • kliknutím na odkaz v e-mailovej správe, pripojenej na konci každej správy, ktorú Užívateľ obdržal.

3. V prípade spracúvania osobných údajov základe súhlasu, jeho odvolanie neznamená, že spracovanie osobných údajov až do tohto momentu bolo nezákonné. Inými slovami, až do odvolania súhlasu firma Silvexcraft má právo spracovať osobné údaje a jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť aktuálneho spracúvania.


VIII. Povinnosť poskytnutia osobných údajov:

1. Poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov je dobrovoľné a závisí od rozhodnutia Užívateľa. V niektorých prípadoch je však potrebné a povinné poskytnúť určité osobné údaje, aby bolo možné plniť očakávania Užívateľa, týkajúce sa využívania služieb ponúkaných spoločnosťou Silvexcraft.

2. Aby bolo možné spracovať objednávku Zákazníka, je potrebné zadať e-mailovú adresu - bez toho firma Silvexcraft nemôže poskytnúť informácie o stave a postupe spracovania objednávky prostredníctvom e-mailu.

3. Aby bolo možné doručiť objednávku, je potrebné zadať údaje o adrese dodávky - bez toho nebude možné doručiť objednávku.

4. Za účelom možnosti kontaktu, je potrebné zadať telefónne číslo - bez toho sa firma Silvexcraft nebude môcť kontaktovať v prípade otázok týkajúcich sa objednávky, doručenia alebo významných zmien v ponuke Silvexcraft.


IX. Automatizované rozhodovanie a profilovanie:

Na realizáciu marketingových činností správca v niektorých prípadoch využíva profilovanie, tzn. prostredníctvom tzv. geo- lokalizácie, získavania poznatkov o krajine bydliska používateľa, používania internetového obchodu Silvexcraft a tzv. segmentácie - to znamená výber zákazníkov, ktorí neuskutočnili žiadne objednávky od registrácie svojho účtu v internetovom obchode Silvexcraft, aby takúto ponuku alebo zľavový kód dostali na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom. To znamená, že z dôvodu automatického spracovania údajov správca vyhodnotí vybrané faktory týkajúce sa fyzických osôb s cieľom analyzovať ich správania alebo vytvorenia prognóz.

X. Príjemcovia osobných údajov:

1. V súvislosti s realizáciou objednávky, budú uvedené osobné údaje Zákazníka sprístupnené externým podmetom, najmä dodávateľom zodpovedným za prevádzku infromačných systémov, takže takým podmetom ako banky a prevádzkovatelia platieb, podmety poskytujúce účtovnícke, právne, auditové, konzultačné služby, kuriérske firmy (v súvislosti s doručením objednávky), marketingové agentúry (v súvislosti s marketingovými činnosťami) a takže podmetom súvisiacich a spojených so správcom a obchodným partnerom.

2. V prípade udelenia súhlasu Zákazníka, údaje môžu byť sprístupnené aj iným podmetom na ich vlastné účely vrátane marketingových účelov.

3. Správca si vyhradzuje právo na zverejnenie informácií týkajúcich sa Zákazníka príslušným orgánom alebo tretím stranám, ktoré predložia žiadosť o takéto informácie, na základe príslušného právneho základu a v súlade s platnými Poľskými predpismi. Napriek tomu firma Silvexcraft ubezpečuje svojich Zákazníkov, že každá žiadosť o zverejnenie osobných údajov Zákazníka, sa veľmi starostlivo a pozorne analyzuje, aby neúmyselne neprekážať informácie neoprávneným osobám.


XI. Poskytovanie osobných údajov iným krajinám:

 

Úroveň ochrany osobných údajov mimo Európskeho Hospodárskeho Priestoru (EHP) sa líši od úrovne, ktorú poskytuje európske právo. Z tohto dôvodu správca poskytuje osobné údaje mimo EHP len vtedy, ak je to potrebné a s príslušnou úrovňou ochrany. Správca vždy informuje o zámere poskytnutia osobných údajov mimo EHP vo fáze ich zhromažďovania. Správca poskytuje osobné údaje mimo EHP len vtedy, ak si Zákazník objedná vykonanie objednávky (zaslanie) mimo EHP.


XII. Obdobie spracovávania osobných údajov:

 

1. V súlade s platnými právnymi predpismi, osobné údaje nie sú spracúvané "nekonečne", ale len na čas potrebný na dosiahnutie vyznačeného cieľa. Po uplynutí tejto lehoty budú osobné údaje nenávratne vymazané alebo zničené.

2. V situácii, keď nie je potrebné vykonávať iné operácie s osobnými údajmi ako ich prechovávanie (napr. realizácia objednávok),do momentu ich trvalého odstránenia alebo zničenia sú dodatočne zabezpečené - pseudonymizáciou. Pseudonymizácia je založená na takom šifrovaní osobných údajov alebo zberu osobných údajov, že bez dodatočného kľúča nie je možné ich odčítať, a tak sa takéto informácie pre neoprávnenú osobu stávajú úplne neužitočné.

3. Pokiaľ ide o jednotlivé obdobia spracúvania osobných údajov, Silvexcraft informuje, že spracúva osobné údaje na obdobie:

 • trvanie zmluvy - vo vzťahu k osobným údajom spracovaným s cieľom uzavrieť a vyplniť zmluvu;

 • 3 roky alebo 10 rokov + 1 rok - v súvislosti s osobnými údajmi spracúvanými za účelom ustálenia, uplatnenia alebo obhajoby pohľadávok (dĺžka lehoty závisí od toho, či sú obe strany podnikateľmi alebo nie);

 • 6 mesiacov - v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré boli zhromaždené pri vypočítaní nákladov za služby, a zároveň nebola okamžite uzatvorená zmluva;

 • 5 rokov - vo vzťahu k osobným údajom súvisiacim s plnením povinností podľa daňových zákonov;

 • až do odvolania súhlasu alebo po dosiahnutí účelu spracúvania, nie však dlhšieho ako 5 rokov - v súvislosti s osobnými údajmi spracúvanými na základe súhlasu;

 • až do momentu, kedy sú účinne vznesené námietky alebo dosiahnú účel spracúvania, nie však dlhšie ako 5 rokov - vo vzťahu k osobným údajom spracovávaným na základe oprávnených záujmov Správcu Osobných Údajov alebo na marketingové účely;

 • až do času deaktivovania alebo skončenia sa dátumu expirácie, nie však dlhšie ako 3 roky - vo vzťahu k osobným údajom spracovávaným hlavne na analytické účely, na používanie cookies a na správu internetovej stránky.

4. Obdobia v rokoch počítané od konca roku v ktorom sa začali spracúvať osobné údaje, s cieľom zlepšenia procesu odstraňovania alebo zničenia osobných údajov. Samostatný výpočet lehoty pre každú udalosť by znamenal značné organizačné a technické ťažkosti, ako aj značné finančné výdavky a preto stanovenie jedného dátumu na odstránenie alebo zničenie osobných údajov umožňuje firme Silvexcraft efektívnejšie riadiť tento proces. Samozrejme, v prípade využitia práva na zabudnutie sú takéto situácie posudzované individuálne.

5. Dodatočný rok spojený so spracovaním osobných údajov zhromaždených za účelom vyplnenia zmluvy je podmienený skutočnosťou, že si môžete hypoteticky uplatniť nárok pred uplynutím premlčacej lehoty, žiadosť môže byť doručená s významným oneskorením alebo môžete nesprávne určiť premlčaciu dobu svojho nároku.

 

XIII. Oprávnenia užívateľov na osobné údaje:


1. Firma Silvexcraft informuje, o práve Užívateľa na:

 

 • prístup k svojim osobným údajom;

 • korekciu osobných údajov;

 • vymazanie osobných údajov;

 • obmedzenia spracovania osobných údajov;

 • nesúhlas so spracovaním osobných údajov;

 • prenos osobných údajov.

2. Rešpektujúc právo Užívateľov vynikajúceho z predpisov a ustanovení o Ochrane Osobných Údajov, firma Silvexcraft sa snaží používateľom ako najviac uľahčiť ich uplatnenie.

3. Silvexcraft poukazuje na to, že tieto práva nie sú absolútne, a preto môže v niektorých prípadoch zhodne so zákonom odmietnuť ich vyplnenia. V prípade odmietnutia prijatia takejto žiadosti, to jedine po dôkladnom zvážení a len v prípade, že je nutné odmietnuť žiadosť.

4.V prípade práva namietať, firma Silvexcraft vysvetľuje, že užívateľ má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov na základe oprávnených záujmov Správcu údajov (uvedených v bode V.) vo vzťahu k vašej konkrétnej situácii. Treba však pamätať, že v súlade so zákonom Silvexcraft môže odmietnuť vziať do úvahy námietky, ak preukáže, že:

 • existujú právne zásadné dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami užívateľov,

 • alebo existujú dôvody na ustálenie, vyšetrovanie alebo obhajobu nárokov.

5.Užívateľ má právo kedykoľvek namietať voči spracovávaniu osobných údajov na marketingové účely. V takejto situácii, po prijatí námietky, Silvexcraft prestane spracúvať osobné údaje na tento účel.

6. Svoje oprávnenia Užívateľ môže uplatniť prostredníctvom:

 • poslať e-mail priamo do firmy Silvexcraft na e-mailovú adresu [email protected] , alebo

 • poslať e-mail Inšpektorovi pre OOU na e-mailovú adresu [email protected] , alebo

 • kliknutím na odkaz v e-mailovej správe, pripojenej na konci každej správy, ktorú Užívateľ obdržal.

XIV. Právo vznesenia sťažnosti:


V prípade že sa Užívateľ domnieva, že osobné údaje sú spracúvané v rozpore s platným zákonom, Užívateľ má právo vzniesť sťažnosť Predsedovi Úradu na Ochranu Osobných Údajov.


XV. Záverečné ustanovenia:

 

1. V rozsahu, na ktorý sa nevzťahujú tieto zásady Ochrany Osobných Údajov, platia predpisy na ochranu osobných údajov GDPR.

2. Užívateľ bude informovaný o každej zmene v týchto zásadách OOU, prostredníctvom e-mailu.

3. Zásady OOU sú pravidelne overované a v prípade potreby sú aktualizované.

4. Tieto zásady Ochrany Osobných Údajov platia od 25. mája 2018.